Consumenten

In principe niet…

Uw werkgever is verplicht het beheer van uw aanvullend pensioenplan toe te vertrouwen aan een pensioeninstelling (een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds ). De pensioeninstelling zal de haar toevertrouwde gelden beleggen om daar uiteindelijk de aanvullende pensioenen mee te betalen. Dit betekent dat de verworven reserves zich in het vermogen van de pensioeninstelling bevinden en niet langer in het vermogen van uw werkgever. Het gevolg daarvan is dat – mocht uw werkgever failliet gaan - de schuldeisers van uw werkgever geen beslag kunnen leggen op de pensioengelden.

Bovendien moeten pensioeninstellingen aan strenge prudentiële vereisten voldoen. Zij moeten voldoende bezittingen aanhouden en hierbij ook bepaalde financiële veiligheidsbuffers aanleggen.

… maar soms toch gedeeltelijk

Desondanks kan het gebeuren dat er op het ogenblik van het faillissement toch te weinig geld werd opzij gezet bij de pensioeninstelling om volledig tegemoet te komen aan de pensioenrechten van de betrokken aangeslotenen:

  1. het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw werkgever gedurende de periode voorafgaand aan zijn faillissement niet meer alle verschuldigde bijdragen heeft betaald;
  2. zelfs als uw werkgever wel steeds deze bijdragen heeft betaald, kan er nog een tekort zijn op het moment van het faillissement. Dit is het geval wanneer de bijdragen minder rendement hebben opgebracht dan nodig is om alle pensioenrechten volledig te kunnen uitbetalen. Wanneer zo’n financieringstekort zich in normale omstandigheden voordoet, moet de werkgever bijkomende bijdragen storten om het evenwicht te herstellen. Bij een faillissement is dat echter niet zo evident;
  3. tot slot genieten een zeer beperkt aantal pensioenplannen uit het verleden nog van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van externe financiering. Dit wil zeggen dat de pensioengelden geheel of gedeeltelijk niet moesten worden toevertrouwd aan een pensioeninstelling, maar dat de werkgever het vrijgestelde deel van pensioenen zelf kon beheren en uitbetalen. Bij dergelijke pensioenplannen is het risico op pensioenverlies door het faillissement van de werkgever dus heel wat groter.

In voorgaande gevallen bevindt het geld dat nodig is om u uw pensioenrechten te garanderen, of een deel daarvan, zich dus wel nog bij uw failliete werkgever. Indien de verkoop door de curator van de bezittingen van uw failliete werkgever onvoldoende opbrengt om alle schuldeisers terug te betalen, is het mogelijk dat u dit deel van uw reeds opgebouwde pensioenrechten geheel of gedeeltelijk verliest (voor meer informatie zie 'Genieten mijn verworven pensioenrechten een voorkeursbehandeling indien zij zich toch nog (deels) in het vermogen van mijn failliete werkgever bevinden?').

Geen enkele impact op uw opgebouwde pensioenrechten bij een sectoraal pensioenplan

Geniet u van een sectoraal aanvullend pensioenplan, dan heeft het faillissement van uw werkgever in principe geen enkel gevolg voor uw reeds opgebouwde pensioenrechten. Bij dergelijk plan is het immers niet de werkgever die optreedt als inrichter van het aanvullend pensioenplan, maar een overkoepelende sectorale entiteit. Er zal zich in dat geval dus nooit geld in het vermogen van uw failliete werkgever bevinden dat bestemd is om u uw aanvullende pensioenrechten te garanderen.

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

  • In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
  • Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.

Werknemers: Meer info

Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.

Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.

Voorbeeld:

U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.