Consumenten

Heeft u een vraag of een klacht over een aanvullend pensioen in het kader van uw beroepsactiviteit, de zogenaamde tweede pensioenpijler, dan raden wij u aan eerst contact op te nemen met de personeelsdienst van uw werkgever of de klachtendienst van de pensioeninstelling - een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds - die uw pensioenregeling beheert.

Indien uw aanvullend pensioen wordt beheerd door een verzekeringsonderneming, is het nuttig te weten dat verschillende Belgische verzekeringsondernemingen een klachtenprocedure hebben die op hun website of in de algemene voorwaarden van de groepsverzekeringsovereenkomst wordt beschreven. Een lijst met contactgegevens van de klachtendiensten van deze verzekeringsondernemingen.

Voor bijkomend advies over uw specifieke situatie kan u zich ook wenden tot uw vakbond of een advocaat.

Als die procedure geen oplossing brengt, kunt u bij ons terecht, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Klachten hebben een belangrijke signaalfunctie voor het toezicht van de FSMA.

De FSMA ziet toe op de naleving van de wetgeving inzake aanvullende pensioenen en kan haar interpretatie van die wetgeving geven. Als de FSMA inbreuken vaststelt op de wetgeving inzake aanvullende pensioenen, zal ze hiertegen optreden.

  • De FSMA kan echter geen uitspraken doen over contractuele discussies: daarvoor zijn alleen de arbeidsrechtbanken bevoegd. Zij kan bijvoorbeeld geen bindende beslissing nemen wanneer er een discussie zou ontstaan over de interpretatie van het pensioenreglement.
  • De FSMA kan u ook niet adviseren bij persoonlijke keuzes die u moet maken.
  • De FSMA komt niet tussen in betwistingen waarvoor u, uw werkgever of de pensioeninstelling al naar de rechtbank zijn gestapt.
  • De FSMA is niet bevoegd voor fiscale aangelegenheden met betrekking tot aanvullende pensioenen.
  • Het indienen van een klacht bij de FSMA stuit de verjaring niet.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.

Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse, ...) rente. De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.

Werknemers: Meer info