Consumenten

Als u een vraag of een klacht heeft, dan raden wij u aan om u in eerste instantie te wenden tot de personeelsdienst van uw werkgever (of sectorale inrichter) of de klachtendienst van de pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) die uw pensioenplan beheert. Zij kennen uw situatie en uw pensioenplan immers het best.

Indien uw aanvullend pensioen beheerd wordt door een verzekeringsonderneming, is het nuttig te weten dat verschillende Belgische verzekeringsondernemingen een klachtenprocedure hebben die op hun website of in de algemene voorwaarden van de groepsverzekeringsovereenkomst wordt beschreven. Een lijst met contactgegevens van de klachtendiensten van deze verzekeringsondernemingen.

Voor bijkomend advies over uw specifieke situatie kan u zich ook wenden tot uw vakbond of een advocaat.

Bij aanhoudende problemen, bv. als uw direct contact met de werkgever of de pensioeninstelling niets oplevert, kan u bij ons terecht.

 • Bij voorkeur via het contactformulier
 • Per post:
  FSMA
  Dienst Toezicht op de Pensioenen
  Congresstraat 12-14
  1000 Brussel
 • Per telefoon: 02/220 55 50

De FSMA ziet toe op de naleving van de wetgeving inzake aanvullende pensioenen en kan haar interpretatie van die wetgeving geven. Als de FSMA inbreuken vaststelt op de wetgeving inzake aanvullende pensioenen, zal ze hiertegen optreden.

 • De FSMA kan echter geen uitspraken doen over contractuele discussies: daarvoor zijn alleen de arbeidsrechtbanken bevoegd. Zij kan bijvoorbeeld geen bindende beslissing nemen wanneer er een discussie zou ontstaan over de interpretatie van het pensioenreglement.
 • De FSMA kan u ook niet adviseren bij persoonlijke keuzes die u moet maken.
 • De FSMA komt niet tussen in betwistingen waarvoor u, uw werkgever of de pensioeninstelling al naar de rechtbank zijn gestapt.
 • De FSMA is niet bevoegd voor fiscale aangelegenheden met betrekking tot aanvullende pensioenen.
 • het indienen van een klacht bij de FSMA stuit de verjaring niet.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.

Werknemers: Meer info