Consumenten

De Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (of de WAP) regelt de rechten en verplichtingen van alle partijen die betrokken zijn bij de opbouw van een aanvullend pensioen voor werknemers. Deze wet is op 1 januari 2004 in werking getreden.

De WAP heeft als doel de aanvullende pensioenen te democratiseren en dus zoveel mogelijk werknemers van een aanvullend pensioen te laten genieten. Daarnaast beoogt de WAP de rechten te beschermen van de werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullend pensioenplan.

U vindt in deze wet onder andere bepalingen over:

 • de procedure die moet worden gevolgd om een aanvullend pensioenplan in te voeren, te wijzigen of op te heffen;
 • de inhoud, de opbouw en het behoud van de beloofde aanvullende pensioenen;
 • de informatie die de aangeslotenen moeten krijgen;
 • het ogenblik vanaf wanneer een aangeslotene zijn aanvullend pensioen kan opvragen;
 • de procedure en mogelijkheden bij de uitdiensttreding van een aangeslotene;
 • de beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke rendementsgarantie en de verplichting om het aanvullend pensioenplan te laten beheren door een pensioeninstelling om de aangeslotenen te beschermen tegen een eventueel faillissement van hun werkgever.
   

Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
 • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
 • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.

Werknemers: Meer info