Consumenten
 • Wat is de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (afgekort WAP)?

  De Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (of de WAP) regelt de rechten en verplichtingen van alle partijen die betrokken zijn bij de opbouw van een aanvullend pensioen voor werknemers. Deze wet is op 1 januari 2004 in werking getreden.

  De WAP heeft als doel de aanvullende pensioenen te democratiseren en dus zoveel mogelijk werknemers van een aanvullend pensioen te laten genieten. Daarnaast beoogt de WAP de rechten van de werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullend pensioenplan te beschermen.

  U vindt in deze wet onder andere bepalingen over:

  • de procedure die moet worden gevolgd om een aanvullend pensioenplan in te voeren, te wijzigen of op te heffen;
  • de inhoud, de opbouw en het behoud van de beloofde aanvullende pensioenen;
  • de informatie die de aangeslotenen moeten krijgen;
  • het ogenblik vanaf wanneer een aangeslotene zijn aanvullend pensioen kan opvragen;
  • de procedure en mogelijkheden bij de uitdiensttreding van een aangeslotene;
  • de beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke rendementsgarantie en de verplichting om het aanvullend pensioenplan te laten beheren door een pensioeninstelling om de aangeslotenen te beschermen tegen een eventueel faillissement van hun werkgever.

  U kan deze wet hier raadplegen.

  Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

   • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
   • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
  • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
  • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

  Werknemers: Meer info.

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

  Werknemers: Meer info

  In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

  Werknemers: Meer info

  Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.

  Werknemers: Meer info

 • Wat is een pensioenreglement?

  Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van uw aanvullend pensioenplan. Er wordt onder andere beschreven:

  • welke werknemers worden aangesloten (meer info);
  • wie de bijdragen betaalt (meer info);
  • wanneer het aanvullend pensioen kan worden opgevraagd (meer info);
  • welk type van pensioentoezegging het betreft (meer info);
  • door welke pensioeninstelling het aanvullend pensioen wordt beheerd en op welke wijze (meer info).

  Het pensioenreglement kan u opvragen bij uw (ex-)werkgever (of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie u hiervoor terecht kan.

  Actieve aangeslotenen kunnen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be. Meer informatie.

  Lees zeker het pensioenreglement eens na van het aanvullend pensioenplan waarbij u bent aangesloten. Zo weet u welk aanvullend pensioen u mag verwachten. Een correct zicht op het inkomen dat u na uw pensioen zal krijgen (door het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen samen) kan u helpen bij de financiële planning van uw oude dag.

  Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

   • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
   • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
  • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
  • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

  Werknemers: Meer info.

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info

  Zo lang een aangeslotene in dienst is, krijgt hij één maal per jaar van de pensioeninstelling of de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioenfiche met een overzicht van de stand van het door hem opgebouwde aanvullend pensioen.

  Werknemers: Meer info

  Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

  Werknemers: Meer info

  In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

  Werknemers: Meer info

  Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

  Werknemers: Meer info

  Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.

  Werknemers: Meer info