Consumenten

Het aanbieden van een aanvullend pensioen aan het personeel is om verschillende redenenen niet meer weg te denken uit een modern personeelsbeleid:

 • Het aanbieden van een interessant aanvullend pensioen kan een belangrijke troef zijn om goede medewerkers aan te trekken en om werknemers te blijven motiveren tijdens hun loopbaan.
 • Het is immers bekend dat het wettelijk pensioen alleen vaak niet zal volstaan om de levensstandaard van vóór het pensioen te handhaven. Het debat rond pensioenen wordt steeds belangrijker, waardoor werknemers meer en meer gevoelig worden voor het onderwerp. Een steuntje in de rug door hun werkgever in de vorm van een aanvullend pensioen, kan dan ook een belangrijk onderdeel vormen van een aantrekkelijk verloningspakket.
 • Om deze reden streeft de huidige wetgeving ernaar om de aanvullende pensioenen:
  • te democratiseren, dit wil zeggen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk werknemers;
  • te verdiepen, dit wil zeggen bestaande pensioenplannen uit te breiden zodat de hoogte van het aanvullend pensioen echt van betekenis is.
 • De wetgeving op de aanvullende pensioenen is flexibel: de werkgever kan (in samenspraak met zijn werknemers) zelf de voorwaarden en modaliteiten van zijn pensioenplan bepalen, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de premies, het type pensioenplan,
  Naast een aanvullend pensioen kan er ook voorzien worden in een overlijdensdekking, een wezenrente, een waarborg invaliditeit of arbeidsongeschiktheid of andere aanvullingen van de voordelen uit de sociale zekerheid.
   

 • Elke werkgever of onderneming, hoe klein ook, kan een aanvullend pensioenplan aanbieden aan zijn werknemers.
 • Aanvullende pensioenen zijn een interessante manier om werknemers extralegaal te verlonen. De overheid moedigt de tweede pijler fiscaal en parafiscaal aan, waardoor het opbouwen van een aanvullend pensioen voor zowel de werkgever als de werknemer voordeliger is dan een directe loonsverhoging.
   

  Voor bijkomende informatie over de fiscaliteit inzake aanvullende pensioenen kan u terecht op het contactcenter van de FOD Financiën.

Meer informatie over de fiscaliteit:

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Als het pensioenreglement voorziet in een wezenrente zullen, bij het overlijden van een aangeslotene, zijn kinderen een rente ontvangen. Ze krijgen die rente tot aan een leeftijd die in het pensioenreglement wordt bepaald. Vaak is dit tot de leeftijd van 25 jaar of zolang de kinderen recht geven op kinderbijslag. Op de pensioenfiche wordt vermeld of er een wezenrente is voorzien.

Werknemers: Meer info

 • Werkgeversbijdragen

  • De premies die de werkgever of de onderneming betaalt, worden beschouwd als aftrekbare kosten, op voorwaarde dat:
   • de 80%-regel wordt gerespecteerd. Dat betekent dat de premies er niet toe mogen leiden dat het aanvullend pensioen samen met het wettelijk pensioen van de werknemer groter zou zijn dan 80% van diens laatste normale brutobezoldiging;
   • de pensioengegevens op een correcte wijze zijn aangegeven aan DB2P.

  De werkgeversbijdragen worden niet beschouwd als loon, waardoor er geen normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Wel zijn de bijdragen onderworpen aan een premietaks van 4,4% en een bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86%.

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info

 • Werknemersbijdragen

  • De persoonlijke bijdragen die de werknemer betaalt, en die worden afgehouden van het loon, geven recht op een belastingvermindering aan een 'bijzondere gemiddelde aanslagvoet' van 30% van deze bijdragen.

  Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info

 • De uitbetaling van het aanvullend pensioen

  De uitbetaling van het aanvullend pensioen wordt niet beschouwd als 'loon', maar als een aanvullend sociaal voordeel. Hierdoor zijn er geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op dit bedrag. Er wordt wel een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2% afgehouden.

  Het aanvullend pensioenkapitaal wordt bij uitbetaling niet progressief belast, maar onderworpen aan een voordelig belastingtarief tussen de 10 en 20%, afhankelijk van de leeftijd waarop het kapitaal wordt uitbetaald.

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.

  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

  Werknemers: Meer info