Consumenten

Vanaf 1 januari 2016 geldt als algemene regel dat uw aanvullend pensioen wordt uitbetaald op het ogenblik van uw pensionering, dit is op het moment waarop uw wettelijk rustpensioen daadwerkelijk ingaat. In principe is het niet meer mogelijk om uw aanvullend pensioen op te vragen voordat uw wettelijk pensioen ingaat. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, die hieronder worden toegelicht. Ook het uitstellen van de opname van het aanvullend pensioen, nadat u al met pensioen bent gegaan, is niet meer mogelijk. Wanneer uw wettelijk pensioen ingaat, zal ook automatisch uw aanvullend pensioen worden uitbetaald.

Meer informatie over wanneer u uw wettelijk pensioen kan opvragen.

Veel bestaande pensioenplannen voorzien nog in een pensioenleeftijd van 60 jaar. Zelfs in dat geval is het normaal gezien niet meer mogelijk om het aanvullend pensioen uitbetaald te krijgen als u niet met pensioen gaat. Het pensioenplan zal gewoon doorlopen zolang u in dienst bent, ook al is dit bijvoorbeeld tot 65 of 67 jaar.

In enkele gevallen is het toch mogelijk om uw aanvullend pensioen op te vragen wanneer u nog niet met pensioen gaat:

 • Wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt

  Wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, maar u besluit om toch nog te blijven werken en uw wettelijk pensioen op dat ogenblik nog niet op te nemen, kan u toch al uw aanvullend pensioen opnemen als het pensioenreglement dit toelaat. Meer informatie over de wettelijke pensioenleeftijd.

 • Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd wettelijk pensioen

  Wanneer u voldoet aan alle voorwaarden om met vervroegd wettelijk pensioen te gaan, maar u besluit om toch nog te blijven werken en uw wettelijk pensioen nog niet op te nemen, kan u toch al uw aanvullend pensioen opnemen als het pensioenreglement dit toelaat. Meer informatie over de voorwaarden voor het vervroegd wettelijk pensioen.

 • Wanneer u in 2016 55 jaar of ouder wordt

  Er gelden een aantal overgangsmaatregelen voor aangeslotenen die in 2016 de pensioenleeftijd al dicht genaderd waren.

  • Als u in 2016 58 jaar of ouder wordt, dan mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden op uw 60ste voor zover het pensioenreglement dit toelaat.
  • Als u in 2016 57 jaar wordt, dan mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden op uw 61ste voor zover het pensioenreglement dit toelaat.
  • Als u in 2016 56 jaar wordt, dan mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden op uw 62ste voor zover het pensioenreglement dit toelaat.
  • Als u in 2016 55 jaar wordt, dan mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden op uw 63ste voor zover het pensioenreglement dit toelaat.
    
 • Ten slotte bestaat er een uitzondering voor de werknemers die werden ontslagen in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Daarvoor is vereist dat:
  • u ten minste 55 jaar was op het ogenblik van uw ontslag;
  • uw ontslag kaderde binnen een herstructureringsplan;
  • dit plan werd opgesteld en meegedeeld aan de regionale of federale Minister van werk vóór 1 oktober 2015.
    

  Voor deze werknemers kan het aanvullend pensioen uitbetaald worden op hun 60ste, voor zover het pensioenreglement dit toelaat.

Om te kunnen genieten van deze uitzonderingen en dus uw aanvullend pensioen te kunnen opvragen vooraleer u met wettelijk pensioen gaat, moet het pensioenreglement dit toelaten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het pensioenreglement niet toelaat dat het aanvullend pensioen wordt uitbetaald vóór 65 jaar of zolang u in dienst bent. In dat geval moet u wachten tot u aan de voorwaarden van het pensioenreglement voldoet of tot wanneer u met (wettelijk) pensioen gaat.

Wanneer kan u uw wettelijk pensioen opnemen en dus ook het aanvullend pensioen uitbetaald krijgen?

Een volledig overzicht van de regels in verband met het wettelijk pensioen voor werknemers, vindt u op de website van de Federale Pensioendienst: www.pensioendienst.fgov.be. Hierna vindt u de belangrijkste punten samengevat.

De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt op dit ogenblik 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. In onderstaande tabel vindt u een overzicht:

U kan met pensioen gaan in Als u aan de volgende voorwaarden voldoet: Uitzondering voor lange loopbanen
2016 op 62 jaar als u 40 jaar heeft gewerkt op 60 jaar als u 42 jaar heeft gewerkt
op 61 jaar als u 41 jaar heeft gewerkt
2017 op 62,5 jaar als u 41 jaar heeft gewerkt op 60 jaar als u 43 jaar heeft gewerkt
op 61 jaar als u 42 jaar heeft gewerkt
2018 op 63 jaar als u 41 jaar heeft gewerkt op 60 jaar als u 43 jaar heeft gewerkt
op 61 jaar als u 42 jaar heeft gewerkt
2019 en later op 63 jaar als u 42 jaar heeft gewerkt op 60 jaar als u 44 jaar heeft gewerkt
op 61 jaar als u 43 jaar heeft gewerkt

Wat als u blijft werken na de wettelijke pensioenleeftijd?

Als u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, bent u niet verplicht om ook daadwerkelijk met pensioen te gaan. Als uw werkgever akkoord gaat, kan u blijven werken. In dat geval zijn er twee mogelijkheden:

 • u blijft aangesloten bij het pensioenplan zolang u in dienst bent. Uw aanvullend pensioen wordt verder opgebouwd;

 • ofwel kiest u ervoor om uw aanvullend pensioen toch al te laten uitbetalen. Opgelet, dit kan enkel als het pensioenreglement dit toelaat.

Het is ook mogelijk dat u uw wettelijk pensioen opneemt en nadien beslist om opnieuw aan de slag te gaan. Dit is toegelaten, maar dan zal u in het kader van deze beroepsactiviteit geen aanvullend pensioen meer kunnen opbouwen. Wanneer uw wettelijk pensioen ingaat, zal ook automatisch uw aanvullend pensioen worden uitbetaald. Wanneer u nadien opnieuw aan de slag zou gaan, kan u geen bijkomende pensioenrechten meer opbouwen in het kader van een aanvullend pensioenplan.

Als het pensioenreglement dit toelaat, kan u uw aanvullend pensioen vóór uw pensioen gebruiken om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te renoveren in de Europese Unie:

 • ofwel door een voorschot op uw aanvullend pensioen te vragen;
 • ofwel door uw aanvullend pensioen te gebruiken als onderpand van een lening;
 • ofwel door de afkoopwaarde toe te wijzen aan de wedersamenstelling van een hypothecair krediet.

Hoeveel belasting u betaalt op uw aanvullend pensioen hangt af van het ogenblik waarop u met pensioen gaat. Hoe vroeger u met pensioen gaat, hoe hoger het belastingtarief. Meer informatie.

Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
 • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
 • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Meer info

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Meer info