Consumenten

Merkt u dat er iets niet correct gebeurt tijdens de opbouw van uw aanvullend pensioen, op het ogenblik van uw ontslag of bij uw pensionering? U wordt bijvoorbeeld niet aangesloten bij het pensioenplan terwijl u hier recht op heeft, uw pensioen werd niet uitbetaald toen u 65 jaar werd, ...
Dan is het belangrijk om hier snel op te reageren om te vermijden dat uw rechten zouden verjaren.

Verjaring betekent dat u na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om uw aanvullende pensioenrechten op te eisen. Sinds 29 juni 2014 beschikt u over een periode van 5 jaar: als u binnen deze termijn niet reageert en de dingen op z'n beloop laat, is het nadien niet meer mogelijk om uw rechten op te eisen.

Om te vermijden dat uw rechten zouden verjaren, moet u de verjaring stuiten. De stuiting van de verjaring heeft voor gevolg dat u uw rechten niet verliest doordat de verjaringstermijn opnieuw van vooraf aan begint te lopen. Het is dus belangrijk dat u de verjaring stuit nog vóór de verjaringstermijn van vijf jaar verstrijkt.

Dit kan op verschillende manieren:

 • ofwel door aan de inrichter van het pensioenplan (werkgever of sectorale inrichter) of de pensioeninstelling te vragen om:
  • uitdrukkelijk en schriftelijk te erkennen dat hij ten aanzien van u aanvullende pensioenverplichtingen heeft of kan hebben en;
  • uitdrukkelijk en schriftelijk te aanvaarden dat de omvang van die verplichtingen later kan worden bepaald.

  In dat geval begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen de dag na de erkenning van de schuld.

 • weigert de inrichter van het pensioenplan (werkgever of sectorale inrichter) of de pensioeninstelling om zijn aanvullende pensioenverplichtingen te erkennen, dan kan u de verjaring slechts stuiten door het indienen van een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. In dat geval wordt de verjaring gestuit tot het tijdstip waarop die rechtbank een definitieve beslissing heeft uitgesproken.
 • wanneer aan bepaalde formaliteiten wordt voldaan, kan de verjaring voor een termijn van één jaar worden gestuit als een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een vakbondsafgevaardigde een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs verstuurt naar de inrichter van het pensioenplan (werkgever of sectorale inrichter) of de pensioeninstelling.

Het indienen van een klacht bij de FSMA (of een andere instantie) stuit de verjaring niet. De FSMA of een andere officiële instantie kan in uw plaats de verjaring niet stuiten. U moet dat zelf doen.
Wij raden u aan om u te wenden tot uw vakbond of een advocaat voor bijkomend advies over uw specifieke situatie.

Geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter (werkgever of sectorale inrichter) en/of een pensioeninstelling, anderzijds, over aanvullende pensioenen behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.

Meer informatie over de werking van de arbeidsrechtbanken.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

 • In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
 • Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.

Werknemers: Meer info