Consumenten

Wat als ik overlijd na mijn ontslag?

Het is belangrijk om na te gaan of na uw uitdiensttreding de overlijdensdekking behouden blijft. Sommige pensioenplannen voorzien immers enkel een overlijdensdekking zolang de werknemer in dienst is. De overlijdensdekking wordt dan stopgezet op het ogenblik dat u de onderneming of sector verlaat.

In dat geval ontvangen uw nabestaanden dus geen vergoeding als u zou overlijden vóór uw pensionering, zelfs niet de terugbetaling van de door u opgebouwde pensioenreserve.

Als u na uw uitdiensttreding toch een overlijdensdekking wil, dan heeft u volgende mogelijkheden:

  • u kan uw pensioenreserve in het pensioenplan laten, maar opteren voor een overlijdensdekking die overeenstemt met de verworven reserve;
  • u kan uw pensioenreserve overdragen, waarbij u kan kiezen voor een overlijdensdekking.

Opgelet, aangezien er na de uitdiensttreding geen bijdragen meer worden gestort, zal een deel van uw pensioenreserve gebruikt worden om de dekking overlijden te financieren. Hierdoor zal uw aanvullend pensioen lager zijn op het ogenblik dat u met pensioen gaat dan wanneer u zou kiezen voor het achterlaten van uw reserve in het pensioenplan zonder wijziging van de pensioentoezegging.

Meer informatie over het achterlaten van uw pensioenreserve in het pensioenplan zonder wijziging van de pensioentoezegging.

Meer informatie over het achterlaten van uw pensioenreserve in het pensioenplan met een overlijdensdekking die overeenstemt met de verworven reserve.

Meer informatie over de mogelijkheden om uw pensioenreserve over te dragen.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info