Consumenten

In een tak 23 verzekeringsproduct waarborgt de verzekeringsonderneming geen rendement. De gestorte bijdragen worden geïnvesteerd in één of meerdere beleggingsfondsen en het rendement wordt aan het rendement van deze beleggingsfondsen gekoppeld. 
De gestorte bijdragen schommelen dus afhankelijk van het rendement van de fondsen waarin ze worden belegd. Deze fondsen kunnen uit aandelen, obligaties, vastgoed en/of andere effecten bestaan.
Het is dus niet te voorspellen hoeveel het verzekeringsproduct zal opbrengen en het is zelfs mogelijk om de gestorte bijdragen geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Een voorbeeld: 
Een pensioenplan van het type vaste bijdragen wordt beheerd door een verzekeringsonderneming in het kader van een verzekeringsproduct zonder gewaarborgd rendement (tak 23). 
De donkerblauwe lijnen geven de bijdragen weer die jaarlijks aan de verzekeringsonderneming worden gestort.
De lichtblauwe lijn toont de evolutie van de reserves die mee evolueren met de opbrengst van de beleggingen.

Meer informatie over tak 23 verzekeringsproducten vindt u op Wikifin.

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.

Voorbeeld:

U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.