Consumenten

Als u bij pensionering het aanvullend pensioenkapitaal in één keer hebt ontvangen, dan werd dit geld op dat ogenblik toegevoegd aan uw vermogen. Als u nadien overlijdt, zullen uw nabestaanden het van u erven.

Als uw aanvullend pensioen wordt uitbetaald in de vorm van een periodieke (maandelijks, jaarlijks,…) rente, moet u in het pensioenreglement nagaan of deze rente al dan niet overdraagbaar is bij overlijden:

  • als de rente niet overdraagbaar is, zal de uitbetaling van de rente stoppen als u overlijdt. Uw nabestaanden hebben dan geen recht op het deel van uw aanvullend pensioen dat u nog niet ontvangen hebt.
  • soms is de rente overdraagbaar. In dat geval zal uw partner (of een andere begunstigde) na uw overlijden toch nog een deel van deze rente ontvangen. Het pensioenreglement bepaalt of en voor welk percentage de rente overdraagbaar is.

    Veronderstel dat u een rente ontvangt van 500 euro per maand en dat het pensioenreglement voorziet in een overdraagbaarheid van 60 %. Wanneer u zou overlijden, ontvangt uw partner een maandelijkse rente van 300 euro.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info