Consumenten

Mogelijk wordt uw werkgever geheel of gedeeltelijk overgenomen door een andere onderneming. Indien u hierbij betrokken bent, kan dit een impact hebben op uw aanvullend pensioen (voor meer informatie zie 'Wat gebeurt er bij een overname met de pensioenrechten die ik al heb opgebouwd?' en 'Wordt mijn aanvullend pensioen na een overname nog verder opgebouwd?').

Normaal gezien zal de overnemer niet verplicht zijn om uw aanvullend pensioenplan mee over te nemen. In het kader van een faillissementsprocedure wordt een overdracht immers maar uiterst zelden zo georganiseerd dat de overnemer alle rechten en plichten overneemt van de gefailleerde overdrager (voor meer informatie zie 'Heeft een overname hoe dan ook gevolgen voor mijn aanvullend pensioen?'). Het lot van uw aanvullend pensioenplan hangt in principe dus af van wat bij de overdracht contractueel wordt afgesproken.

Voorgaande geldt niet alleen voor de eventuele voortzetting van uw aanvullend pensioenplan, maar eveneens voor uw reeds opgebouwde pensioenreserves. Indien de overnemer de reeds opgebouwde pensioenreserves niet mee overneemt, zullen deze in de regel in beheer blijven bij de pensioeninstelling die vóór het faillissement reeds voor het beheer instond (voor meer informatie zie 'Kan ik mijn reeds opgebouwde verworven reserve in beheer laten bij de pensioeninstelling aan wie dit beheer reeds vóór het faillissement van mijn werkgever was toevertrouwd?').

Dit alles betekent evenwel niet dat de overnemer uw pensioenplan zomaar eenzijdig naast zich neer kan leggen. Veel rechters zijn van mening dat het aanvullend pensioen moet worden beschouwd als een essentieel bestanddeel van uw arbeidsovereenkomst. Dit heeft tot gevolg dat de overnemer riskeert om zich schuldig te maken aan een contractbreuk indien hij dit bestanddeel zonder meer zou schrappen. Daarom opteert een overnemer er in de praktijk vaak voor om een gelijkwaardig voordeel aan te bieden in de plaats van het (oorspronkelijke) aanvullend pensioenplan, indien hij dit niet mee wenst over te nemen. Het kan dan om gelijk welk voordeel gaan. Zo kan een ander aanvullend pensioenplan worden afgesproken (bv. het pensioenplan dat de overnemer reeds voor zijn eigen werknemers aanbiedt), maar ook een loonsverhoging, bedrijfswagen, maaltijdcheques, enz.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info