Consumenten

Wanneer u een voorschot opneemt op uw aanvullend pensioen, moet u een aantal afspraken maken met uw pensioeninstelling. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in de ‘voorschotakte’.

Een belangrijk aspect is uiteraard het bedrag dat u kan opnemen als voorschot. Het bedrag van het voorschot wordt, enerzijds, beperkt tot het bedrag van de netto-afkoopwaarde (dit is het bedrag van de bij de pensioeninstelling opgebouwde reserves), verminderd met de belastingen die u zou moeten betalen bij de uitbetaling van het aanvullend pensioen. Anderzijds, wordt het bedrag van het voorschot ook beperkt tot het kapitaal dat in geval van overlijden op dat moment zou worden uitgekeerd, voor zover uw pensioenplan in een overlijdensdekking voorziet.

Informeer u steeds grondig op voorhand over de impact van het opnemen van een voorschot op het aanvullend pensioen dat u daadwerkelijk zal worden uitbetaald. Zo komt u op het moment van de uitbetaling van uw aanvullend pensioen niet voor verrassingen te staan.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Werknemers: Meer info

Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info