Consumenten

Werknemers die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan krijgen automatisch volgende informatie

 • zolang u in dienst bent, krijgt u van de pensioeninstelling of van uw werkgever (of sectorale inrichter) één maal per jaar een pensioenfiche met een overzicht van de stand van de door u opgebouwde aanvullende pensioenrechten. Meer informatie over de inhoud van de pensioenfiche;
  Tot en met 2015 hadden ook aangeslotenen die uit dienst zijn getreden recht op zo’n pensioenfiche. Vanaf 2016 ontvangen aangeslotenen die uit dienst zijn getreden deze fiche niet meer. Zij kunnen de stand van hun aanvullende pensioenrechten raadplegen via www.mypension.be;
 • u kan een overzicht van uw aanvullende pensioenrechten raadplegen en downloaden via de website www.mypension.be. Op deze website vindt u een overzicht van alle pensioenrechten die u opbouwt als zelfstandige en/of als werknemer. Meer informatie;
 • op het ogenblik dat u uit dienst treedt (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt u een uittredingsfiche. Daarop staat vermeld hoeveel pensioenrechten u al heeft opgebouwd en over welke keuzemogelijkheden u beschikt. Meer informatie over de uittredingsfiche;
 • op het ogenblik dat uw aanvullend pensioen zal worden uitgekeerd, krijgt u eveneens een detailfiche van de pensioeninstelling. Meer informatie;
 • het jaar waarin u 45 jaar wordt, ontvangt u per brief informatie over uw wettelijk pensioen en uw aanvullend pensioen. Zolang u niet akkoord gaat met een mededeling van deze informatie via elektronische weg, dan krijgt u dergelijke brief opnieuw als u 50, 55, 60 en 65 jaar wordt. Zodra u zich heeft aangemeld op www.mypension.be krijgt u deze informatie niet meer per brief toegestuurd.

Daarnaast kunnen aangeslotenen ook de volgende informatie opvragen bij de werkgever (of sectorale inrichter) en/of de pensioeninstelling. 

 • u kan op elk moment het pensioenreglement opvragen. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie u het reglement kan opvragen: dit kan de werkgever (of sectorale inrichter) of de pensioeninstelling zijn. Actieve aangeslotenen kunnen de tekst van het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be;
 • u kan aan de werkgever (of sectorale inrichter) of aan de pensioeninstelling een historisch overzicht van uw pensioenrechten vragen, waarop de evolutie is weergegeven van de verworven reserves en de verworven prestaties vanaf de aansluiting. Eventueel kan dit historisch overzicht worden beperkt tot de periode na 1 januari 1996;
 • u kan aan de pensioeninstelling vragen om u een gedetailleerde berekening van de wettelijke rendementsgarantie voor uw situatie te bezorgen;
 • u kan het zogenaamde transparantieverslag opvragen bij de werkgever (of sectorale inrichter). Dit is een verslag over het beheer van het pensioenplan. Dit verslag wordt ieder jaar opgesteld door de pensioeninstelling en moet de volgende informatie bevatten:
  • de wijze van financiering van het pensioenplan en de structurele wijzigingen in die financiering;
  • de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening wordt gehouden met sociale, ethische en leefmilieu-aspecten;
  • het rendement van de beleggingen;
  • de kostenstructuur;
  • bij pensioenplannen die worden beheerd in het kader van een verzekeringsproduct met gewaarborgd rendement (tak 21), de winstdeling;
  • de methode (horizontaal of verticaal) die gebruikt wordt om de wettelijke rendementsgarantie te berekenen;
  • wanneer de pensioeninstelling een welbepaald resultaat garandeert op de gestorte bijdragen: de technische grondslagen van de tarifering en de omvang van de tariefgarantie.
 • u kan bij de pensioeninstelling haar verklaring inzake de beleggingsbeginselen opvragen (ook Statement of Investment Principles of SIP genoemd). Deze verklaring omvat informatie over de beleggingen, zoals de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische spreiding van de activa in het licht van de aard en de duur van de pensioentoezegging;
 • in het geval u als aangeslotene het beleggingsrisico draagt, kan u alle eventueel beschikbare beleggingsmogelijkheden en de feitelijke beleggingsportefeuille, met een beschrijving van de risico's en de kosten die met de beleggingen verbonden zijn, opvragen. Dit is het geval als u bent aangesloten bij een pensioenplan van het type vaste bijdragen dat wordt beheerd door een pensioenfonds of in het kader van een verzekeringsproduct zonder gewaarborgd rendement (tak 23);
 • u kan de jaarrekening en het jaarverslag van de pensioeninstelling opvragen. Deze documenten kunnen u informatie verschaffen over de financiële gezondheid van de pensioeninstelling, maar bieden geen informatie over uw persoonlijke rechten.