search_api_autocomplete

Welke informatie kan u via het Contactpunt Klokkenluiders doorgeven?

  • De FSMA neemt uitsluitend meldingen in behandeling over inbreuken op de financiële wetgeving waarop zij toezicht houdt. Het Contactpunt Klokkenluiders dient dus niet om inbreuken te melden op wetgeving waarvoor de FSMA niet bevoegd is.
  • De meldingen moeten de FSMA in staat stellen om de gemelde feiten te onderzoeken. De informatie moet transparant, begrijpelijk en betrouwbaar zijn. De meldende persoon moet daartoe de feiten nauwkeurig en voldoende gedetailleerd beschrijven en zo mogelijk documenteren aan de hand van bewijsstukken die samen met de melding van de inbreuk worden overgemaakt. Onder meer van belang zijn: de aard van de inbreuk, de naam en functie van de aangegeven persoon, de locatie, de periode waarop de feiten betrekking hebben en elk ander element dat de meldende persoon relevant lijkt.
  • De specifieke personeelsleden van de FSMA kunnen via de contactgegevens die de meldende persoon opgeeft, vragen om de verstrekte informatie en documenten toe te lichten en om aanvullende informatie en documenten over te maken, tenzij de (niet-anonieme) meldende persoon uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven niet te willen worden gecontacteerd.