Consumenten

Welke informatie krijg ik? Hoe verloopt de procedure bij uitdiensttreding?

Wanneer u uit dienst treedt, zal de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of de pensioeninstelling met u contact opnemen om u in te lichten over de stand van uw verworven pensioenrechten en de verschillende keuzemogelijkheden.

Daarbij moeten verschillende door de wet opgelegde stappen worden gevolgd binnen vastgestelde termijnen.

Als uw verworven reserve lager is dan 153 euro, dan heeft u geen keuze: uw reserve blijft dan sowieso in het pensioenplan zonder wijziging van de pensioentoezegging. In dat geval zal u ook geen uittredingsfiche ontvangen (behalve als het pensioenreglement iets anders bepaalt).

Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

 • In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
 • Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.

Werknemers: Meer info

Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.

Werknemers: Meer info

Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

 • Ondernemingsplan

  Als u bent aangesloten bij een ondernemingsplan, geldt bij uw uitdiensttreding onderstaande procedure. 

   

  30 dagen
  • De werkgever moet binnen de 30 dagen de pensioeninstelling op de hoogte brengen van uw uitdiensttreding. Deze termijn begint te lopen vanaf het ontslag of, als er één is, vanaf het einde van de opzegtermijn.
     
  30 dagen
   
  onmiddellijk
  • De werkgever moet u deze uittredingsfiche onmiddellijk bezorgen.
  • In de praktijk gebeurt het vaak dat de pensioeninstelling de uittredingsfiche rechtstreeks naar u stuurt.
     
  30 dagen
     
  15 dagen
  • Heeft u uw beslissing meegedeeld aan uw werkgever, dan moet deze binnen de 15 dagen de pensioeninstelling hiervan op de hoogte brengen.
     
  30 dagen
  • Wanneer u kiest voor de overdracht van uw reserve, moet de pensioeninstelling die overdracht uitvoeren binnen de 30 dagen nadat zij op de hoogte werd gebracht van uw beslissing.
  • Wanneer de pensioeninstelling deze termijn overschrijdt, moet het over te dragen bedrag worden vermeerderd met de wettelijke interesten voor de periode van overschrijding.
     
  11 maanden onbeperkt
  • Wanneer u de termijn van 30 dagen laat verstrijken zonder uw keuze te maken, zal uw pensioenreserve in het pensioenplan blijven zonder wijziging van de pensioentoezegging.
  • Dit is echter niet definitief. U kan nadien nog een andere keuze maken:
   • uw pensioenreserve in het pensioenplan laten met een overlijdensdekking die overeenstemt met de verworven reserve: tot 11 maanden na ontvangst van de uittredingsfiche;
   • uw pensioenreserve overdragen: onbeperkt in de tijd.

  Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.

  Werknemers: Meer info

  Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

  Werknemers: Meer info

  In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

  Werknemers: Meer info

  Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.

  Werknemers: Meer info

  De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.

  Werknemers: Meer info

 • Sectorplan

  Bij een sectorplan stelt de sectorale CAO de procedure vast die moet worden gevolgd wanneer een werknemer uit dienst treedt en de sector verlaat.

  Die procedure kan afwijken van de procedure voor ondernemingsplannen. Bij ondernemingsplannen moet de werkgever de pensioeninstelling binnen de 30 dagen op de hoogte brengen van de uitdiensttreding van een werknemer. Bij sectorplannen mag deze periode tot 1 jaar worden verlengd. Daarom kan het vrij lang duren voor u een uittredingsfiche ontvangt. U kan de procedure wel versnellen door zelf aan de pensioeninstelling mee te delen dat u de sector verlaten hebt. In dat geval begint de procedure vanaf de 2e fase onmiddellijk te lopen.

   

  max. 1 jaar
  • De sectorale CAO bepaalt de termijn waarbinnen de inrichter de pensioeninstelling op de hoogte moet brengen van uw uitdiensttreding. Deze termijn begint te lopen vanaf het ontslag of, als er één is, vanaf het einde van de opzegtermijn. Deze termijn mag maximaal 1 jaar bedragen.
  • U kan wel zelf aan de pensioeninstelling melden dat u de sector verlaten hebt.
   
  30 dagen
   
  onmiddellijk
  • De inrichter moet u deze uittredingsfiche onmiddellijk bezorgen.
  • In de praktijk gebeurt het vaak dat de pensioeninstelling de uittredingsfiche rechtstreeks naar u stuurt.
   
  30 dagen
   
  15 dagen
  • Heeft u uw beslissing meegedeeld aan uw inrichter, dan moet deze binnen de 15 dagen de pensioeninstelling hiervan op de hoogte brengen.
   
  30 dagen
  • Wanneer u kiest voor de overdracht van uw reserve, moet de pensioeninstelling die overdracht uitvoeren binnen de 30 dagen nadat zij op de hoogte werd gebracht van uw beslissing.
  • Wanneer de pensioeninstelling deze termijn overschrijdt, moet het over te dragen bedrag worden vermeerderd met de wettelijke interesten voor de periode van overschrijding.
   
  onbeperkt 
  • Wanneer u deze termijn van 30 dagen laat verstrijken zonder uw keuze te maken, zal uw pensioenreserve in het pensioenplan blijven zonder wijziging van de pensioentoezegging.
  • Dit is echter niet definitief. U kan nadien nog een andere keuze maken:
   • uw pensioenreserve in het pensioenplan laten met een overlijdensdekking die overeenstemt met de verworven reserve: tot 11 maanden na ontvangst van de uittredingsfiche;
   • uw pensioenreserve overdragen: onbeperkt in de tijd.

  Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarin afspraken worden vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals bv. het aanvullend pensioen.

  Er kan een CAO worden afgesloten op het niveau van één onderneming, of op het niveau van een bedrijfssector.

  Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

  • In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
  • Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

  Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.

  Werknemers: Meer info

  Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.

  Werknemers: Meer info

  Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

  Werknemers: Meer info

  In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

  Werknemers: Meer info

  Sectorpensioen of sectorplan

  Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.

  Werknemers: Meer info

  Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.

  Werknemers: Meer info

  De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.

  Werknemers: Meer info