Welke informatie vind ik op www.mypension.be?

Sinds oktober 2016 kan u uw aanvullende pensioenrechten raadplegen via de website www.mypension.be. U vindt er de gegevens terug over de pensioenplannen waarbij u als actieve zelfstandige of actieve werknemer bent aangesloten, alsook over de pensioenplannen waarbij u nog bent aangesloten op basis van een voorgaande tewerkstelling. Meer informatie.

Het is mogelijk dat u tijdens uw carrière op verschillende plaatsen heeft gewerkt en hierdoor aangesloten bent bij verschillende pensioenplannen. Hetzelfde kan zich voordoen als u als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwt en u in het verleden als werknemer reeds was aangesloten bij een aanvullend pensioenplan. Om een overzicht te bewaren van de verschillende pensioenplannen waarbij u bent aangesloten, ontvangt u via www.mypension.be informatie die uit verschillende lagen bestaat.

Laag 1. een totaaloverzicht van uw aanvullende pensioenrechten:

In deze laag worden al de aanvullende pensioenrechten samengeteld die u al heeft opgebouwd als werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar en wordt de volgende geglobaliseerde informatie verschaft:

 • het totaalbedrag van de verworven reserves op 1 januari;
 • het bedrag van de totale maandelijkse verwachte rente: daarbij wordt het huidige bedrag van uw opgebouwde reserves omgezet in een maandelijkse rente (alsof u op dat moment 65 jaar zou zijn);
 • het totaalbedrag van de prestatie bij overlijden vóór de pensioenleeftijd;
 • de vermelding of er een wezenrente is voorzien in het pensioenplan. Als er voorzien wordt in een wezenrente, zullen uw kinderen een rente ontvangen indien u overlijdt. Ze krijgen die rente tot aan een leeftijd die in het pensioenreglement wordt bepaald. Vaak is dit tot de leeftijd van 25 jaar of zolang de kinderen recht geven op kinderbijslag;
 • Sommige pensioenreglementen voorzien bovenop de gewone overlijdensdekking een bijkomende prestatie indien u overlijdt door een ongeval. Op de detailfiche wordt vermeld of dit het geval is.

Laag 2. uw aanvullende pensioenrechten opgesplitst als werknemer, zelfstandige of ambtenaar:

In deze laag wordt getoond welke aanvullende pensioenrechten u in totaal al heeft opgebouwd, uitgesplitst als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Volgende gegevens worden getoond:

Laag 3. een gedetailleerd overzicht van uw aanvullende pensioenrechten per pensioenplan:

Per pensioenplan waarbij u bent aangesloten, worden de volgende gegevens getoond:

Hou er rekening mee dat de vermelde bedragen steeds bruto-bedragen zijn. Er moeten nog belastingen op betaald worden. Meer informatie.

Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
 • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
 • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info

Als het pensioenreglement voorziet in een wezenrente zullen, bij het overlijden van een aangeslotene, zijn kinderen een rente ontvangen. Ze krijgen die rente tot aan een leeftijd die in het pensioenreglement wordt bepaald. Vaak is dit tot de leeftijd van 25 jaar of zolang de kinderen recht geven op kinderbijslag. Op de pensioenfiche wordt vermeld of er een wezenrente is voorzien.

Werknemers: Meer info