Consumenten

Als u een aanvullend pensioenplan wil invoeren, moet u bepalen welke vorm het aanvullend pensioen voor uw werknemers zal aannemen. Er bestaan verschillende types van pensioentoezeggingen, die elk verschillende verplichtingen inhouden voor u als werkgever:

Type vaste bijdragen Type vaste prestaties
   

De werkgever en/of de werknemer storten
elke maand een vooraf bepaalde bijdrage
aan de pensioeninstelling

De werkgever en/of de werknemer storten
elke maand een bijdrage aan de pensioeninstelling

De bijdrage wordt berekend in functie van
wat nodig is om het beloofde aanvullend
pensioen op te bouwen

De pensioeninstelling belegt
de bijdragen

De pensioeninstelling belegt
de bijdragen

 

Het aanvullend pensioen dat wordt
uitbetaald bij pensionering hangt af van
het rendement op de beleggingen

Het aanvullend pensioen dat wordt
uitbetaald bij pensionering wordt berekend
aan de hand van een formule

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.

Voorbeeld:

U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.

 • a. Pensioentoezegging van het type vaste prestaties (soms ook te bereiken doel-, Defined Benefit- of DB-plan genoemd)

  Bij dit type van pensioentoezegging wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd.

  De werkgever belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een periodieke (vb. jaarlijkse of maandelijkse) rente bij hun pensionering:

  • dit kan een forfaitair bedrag zijn dat de werkgever op voorhand bepaalt, bijvoorbeeld iederen krijgt bij pensionering 1.000 euro vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren;
  • in de meeste gevallen wordt het kapitaal of de rente berekend op basis van een formule die rekening houdt met een aantal elementen, zoals het aantal dienstjaren, het loon, enz. Deze elementen kunnen wijzigen doorheen de tijd - bijvoorbeeld bij een loonsverhoging;
  • het is ook mogelijk dat in de formule rekening wordt gehouden met het wettelijk pensioen. Het pensioenreglement zal dan bijvoorbeeld bepalen dat het aanvullend pensioen en het (geschat) wettelijk pensioen samen 75% van het laatste loon van de aangeslotene zullen bedragen.

  Wat de werknemer op het ogenblik van zijn pensionering zal krijgen, ligt bij een pensioentoezegging van het type vaste prestaties dus al vast. Om het aanvullend pensioen op te bouwen, worden bijdragen gestort aan de pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds). De pensioeninstelling berekent hoeveel bijdragen er betaald moeten worden om het beloofde aanvullend pensioen tegen de pensioenleeftijd te financieren.

  Hoeveel bijdragen de werkgever maandelijks of jaarlijks moet betalen, ligt dus op voorhand niet vast. Afhankelijk van het rendement dat door de pensioeninstelling wordt gehaald op de beleggingen, zal de kost voor de werkgever hoger of lager liggen: hoe hoger het rendement, hoe minder bijdragen er moeten worden gestort. Het is dus de werkgever die het beleggingsrisico van de pensioentoezegging draagt.

  De werknemer krijgt op het ogenblik van zijn pensionering waar hij recht op heeft. Hij hoeft zich in principe geen zorgen te maken over de manier waarop het aanvullend pensioen wordt gefinancierd. De werkgever (of sectorale inrichter) is altijd verplicht om zijn belofte na te komen. Als bij pensionering blijkt dat de opgebouwde bedragen niet voldoende zijn om het beloofde aanvullend pensioen uit te betalen, moet de werkgever (of sectorale inrichter) bijbetalen.

  Een voorbeeld van een vasteprestatieplan in kapitaal

  Jan werkt al 30 jaar bij een onderneming en heeft een bruto jaarloon van 40.000 euro. Hij gaat met pensioen, waardoor zijn aanvullend pensioenkapitaal uitgekeerd wordt.

  Het pensioenreglement bepaalt dat werknemers, voor wat de opbouw van hun aanvullend pensioen betreft, na 40 jaar dienst een volledige loopbaan hebben. Na 40 jaar dienst hebben de werknemers recht op een kapitaal dat gelijk is aan het bedrag van de laatste jaarwedde. Bij een kortere loopbaan wordt het kapitaal evenredig verminderd.

  Jans aanvullend pensioenkapitaal wordt dus berekend op basis van de volgende formule (waarbij n het aantal dienstjaren en S het jaarloon is):

  Jan zal dus eenmalig het bedrag van 30.000 euro uitbetaald krijgen.

   

  Een voorbeeld van een vasteprestatieplan in rente

  An heeft een bruto jaarloon van 40.000 euro. Ze gaat met pensioen na een loopbaan van 36 jaar in een onderneming.

  Volgens het pensioenreglement hebben werknemers voor wat de opbouw van hun aanvullend pensioen betreft, een volledige loopbaan na 45 jaar. Na 45 jaar dienst hebben de werknemers recht op een jaarlijkse pensioenrente gelijk aan 20% van de laatste jaarwedde.

  Ans aanvullend pensioen wordt dus berekend op basis van de volgende formule (waarbij n het aantal dienstjaren en S het jaarloon is):

    An ontvangt jaarlijks, zolang ze leeft, een aanvullend pensioen van 6.400 euro.

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info

  De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.

  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

  Werknemers: Meer info

  Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

  Werknemers: Meer info

  Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

  Werknemers: Meer info

  Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.

  Voorbeeld:

  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.

  De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.

  Werknemers: Meer info

  Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een bepaalde rente bij hun pensionering.

  Het pensioenreglement beschrijft hoe groot dit kapitaal of de rente zal zijn: dit wordt meestal berekend op basis van een formule die rekening houdt met het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt en zijn loon.

  Werknemers: Meer info

 • b. Pensioentoezegging van het type vaste bijdragen (soms ook vaste lasten, Defined Contribution- of DC-plan genoemd)

  Bij dit type van pensioentoezegging belooft de werkgever geen vast eindresultaat, maar enkel de betaling van bijdragen.

  Voor elke werknemer wordt regelmatig, bv. elke maand of elk jaar, een bepaalde bijdrage gestort aan de pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds). De bijdragen worden door de pensioeninstelling voor elke aangeslotene afzonderlijk op individuele rekeningen bijgehouden.

  Dit kan bijvoorbeeld:

  • een vast bedrag zijn (vb. 50 euro per maand);
  • of een bepaald percentage van het loon van de werknemer.

  Voorbeeld
  Jan heeft een bruto maandloon van 2.500 euro. Het pensioenreglement bepaalt dat elke maand 3% van zijn loon aan de pensioeninstelling wordt gestort, dus 75 euro. Als zijn loon stijgt, stijgen ook de bijdragen voor zijn aanvullend pensioen.

  Hoeveel het aanvullend pensioen van de aangeslotenen uiteindelijk zal bedragen bij pensionering, is op voorhand niet geweten, maar hangt af van hoeveel bijdragen er worden betaald, hoe lang er wordt gespaard en hoeveel rendement de beleggingen opbrengen. Het beleggingsrisico, nl. of de beleggingen veel of weinig rendement opbrengen, ligt bijgevolg bij de aangeslotenen. Bij een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen is het voor de aangeslotenen dan ook van belang bij welke pensioeninstelling hun aanvullend pensioen wordt beheerd en welke waarborgen de pensioeninstelling biedt.

  Zo kan de aangeslotene bijvoorbeeld een vast rendement genieten als het pensioenplan wordt beheerd in een verzekeringsproduct met een gewaarborgd rendement, ook tak 21 verzekeringsproduct genoemd.

  In het huidige renteklimaat kan het rendement evenwel ook negatief zijn, omdat ofwel de gewaarborgde rentevoet negatief is ofwel de kosten verbonden aan de verzekering hoger zijn dan de gewaarborgde rentevoet.

  Om het beleggingsrisico voor de werknemers te beperken, legt de wet aan de werkgever een minimale rendementsgarantie op. Wanneer bij pensionering of bij een overdracht van de reserves na de uitdiensttreding van een werknemer zou blijken dat de bijdragen minder hebben opgebracht dan een wettelijk minimum, dan zal de werkgever moeten bijbetalen. Men noemt dit de wettelijke rendementsgarantie.

  Een uitgebreide beschrijving van de werking van een vaste bijdrageplan kan u nalezen in deze mededeling.

  Een werkgever kan ook zelf een bepaald minimumrendement op de vaste bijdragen beloven, los van de wettelijke rendementsgarantie. Men spreekt dan van een 'pensioentoezegging van het type vaste bijdragen met gewaarborgd rendement'. In dat geval is de werkgever verplicht deze belofte na te komen. Omdat dit in de praktijk niet veel voorkomt, wordt in deze Q&A enkel gesproken over de pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement van de werkgever. Voor pensioentoezeggingen zonder gewaarborgd rendement van de werkgever blijft de werkgever echter wel onderworpen aan de wettelijke rendementsgarantie.

  Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

   • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
   • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
  • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
  • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

  Werknemers: Meer info.

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info

  Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

  Werknemers: Meer info

  In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

  Werknemers: Meer info

  Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

  Werknemers: Meer info

  Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.

  Voorbeeld:

  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.

  Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.

  Werknemers: Meer info

 • c. Pensioentoezegging van het type cash balance

  Bij een pensioenplan van het type cash balance belooft de werkgever een pensioen dat wordt samengesteld uit een bepaalde bijdrage, verhoogd met een in het pensioenreglement vastgesteld rendement.

  Hoewel dit erg lijkt op een pensioenplan van het type vaste bijdragen met gewaarborgd rendement betreft het eigenlijk een bijzonder type van vasteprestatieplan. De werkgever belooft immers een welbepaald eindresultaat. Dit eindresultaat wordt uitgedrukt als de kapitalisatie (aan een in het pensioenreglement vastgesteld rendement) van de aan de aangeslotene toegewezen bijdragen.

  Bij dit type plan draagt de werkgever het beleggingsrisico. Als het rendement van de beleggingen hoger is dan het beloofde rendement, dan daalt de kost voor de werkgever. Omgekeerd zal de werkgever meer moeten financieren indien het werkelijk behaalde rendement lager uitvalt.

  Net zoals bij pensioenplannen van het type vaste prestaties, krijgt de werknemer op het ogenblik van zijn pensionering waar hij recht op heeft. Hij hoeft zich in principe geen zorgen te maken over de manier waarop het aanvullend pensioen wordt gefinancierd. De werkgever is altijd verplicht om zijn belofte na te komen. Als bij pensionering blijkt dat de opgebouwde bedragen niet voldoende zijn om het beloofde aanvullend pensioen uit te betalen, moet de werkgever het verschil bijstorten.

  Informatie over de wettelijke rendementsgarantie.

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info

  Bij een pensioenplan van het type cash balance belooft de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioen dat wordt samengesteld uit een bepaalde bijdrage, verhoogd met een in het pensioenreglement vastgesteld rendement.

  Hoewel dit erg lijkt op een pensioenplan van het type vaste bijdragen met een door de werkgever gegarandeerd rendement, is het eigenlijk een bijzonder type van vaste prestatieplan. De inrichter belooft immers een welbepaald eindresultaat. Dit eindresultaat wordt uitgedrukt als de kapitalisatie (aan een in het pensioenreglement vastgesteld rendement) van de aan de aangeslotene toegewezen bijdragen.

  Werknemers: Meer info

  In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

  Werknemers: Meer info

  Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

  Werknemers: Meer info

  Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.

  Voorbeeld:

  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.

  Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.

  Werknemers: Meer info

  Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een bepaalde rente bij hun pensionering.

  Het pensioenreglement beschrijft hoe groot dit kapitaal of de rente zal zijn: dit wordt meestal berekend op basis van een formule die rekening houdt met het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt en zijn loon.

  Werknemers: Meer info

 • d. Combinatie van verschillende types

  De wetgeving inzake aanvullende pensioenen is flexibel en laat de werkgevers (in samenspraak met hun werknemers) toe om zelf een aanvullend pensioenplan uit te werken naar eigen behoeften en mogelijkheden. Daarbij kunnen de verschillende types van pensioenplannen gecombineerd worden. Een pensioenplan kan ook door verschillende pensioeninstellingen worden beheerd.

  Zo bestaan er bijvoorbeeld pensioenplannen van het type vaste prestaties (DB) waarbij:

  • de persoonlijke bijdragen van de werknemers op basis van een een vaste bijdrageplan worden beheerd in een tak 21-verzekeringsproduct;
  • de bijdragen van de werkgever in het DB-plan worden berekend onder aftrek van hetgeen reeds werd opgebouwd met de persoonlijke bijdragen van de werknemers.

  Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info

  In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

  Werknemers: Meer info

  Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een bepaalde rente bij hun pensionering.

  Het pensioenreglement beschrijft hoe groot dit kapitaal of de rente zal zijn: dit wordt meestal berekend op basis van een formule die rekening houdt met het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt en zijn loon.

  Werknemers: Meer info