Consumenten

Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.

 • In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
 • Het initiatief kan echter ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

  Een sectorplan wordt ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten binnen een paritair comité. Wanneer de sociale partners bij CAO een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.

  In principe zijn alle werkgevers die in de bedrijfssector actief zijn, verplicht om bij het sectorplan aan te sluiten. Hierdoor worden ook alle werknemers die in deze sector werken in de regel aangesloten bij het sectorplan.

  Het is wel mogelijk dat de CAO toelaat dat een onderneming niet aansluit bij het sectorplan, maar zelf een aanvullend pensioen opbouwt voor zijn werknemers. Dit wordt opting out genoemd. Dit pensioen moet minstens het niveau bereiken van het sectorplan.

De inrichter – de werkgever of de sectorale inrichter - speelt als initiatiefnemer van het aanvullend pensioen een erg belangrijke rol in de werking van het aanvullend pensioenplan:

 • de inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft. Hij moet er dan ook voor zorgen dat die belofte wordt waargemaakt. Hoewel hij het beheer van het pensioenplan moet toevertrouwen aan een pensioeninstelling, blijft de inrichter uiteindelijk verantwoordelijk voor de nakoming van zijn pensioenbelofte aan de werknemers. Wanneer er iets misgaat bij de pensioeninstelling of de beleggingen minder opbrengen dan verwacht, waardoor de opgebouwde reserves niet volstaan om het beloofde aanvullend pensioen te betalen, zal de inrichter moeten bijbetalen. Hoe groot de verantwoordelijkheid van de inrichter is, hangt af van wat hij precies heeft beloofd. Dit verschilt naargelang het type pensioenplan;
 • de inrichter betaalt de bijdragen voor de financiering van het aanvullend pensioen. Mogelijk betaalt ook de aangeslotene een deel van de bijdragen;
 • de inrichter ligt aan de basis van het pensioenplan, maar hij kan ook het initiatief nemen om het pensioenplan te wijzigen of stop te zetten, al zal hij dat niet volledig op eigen houtje kunnen doen;
 • de inrichter is, samen met de pensioeninstelling, het eerste aanspreekpunt, wanneer u vragen heeft over uw aanvullend pensioen.

In de meeste gevallen geldt een aanvullend pensioenplan voor het personeel van één onderneming of één bedrijfssector. Het is echter mogelijk dat verschillende ondernemingen of verschillende sectoren samen een identiek pensioenplan invoeren. Dit wordt een multi-inrichterspensioenplan genoemd.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

 • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

 • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarin afspraken worden vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals bv. het aanvullend pensioen.

Er kan een CAO worden afgesloten op het niveau van één onderneming, of op het niveau van een bedrijfssector.

Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

 • In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
 • Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.

Werknemers: Meer info

Dit is een aanvullend pensioenplan dat door een werkgever wordt ingevoerd ten voordele van alle of een deel van zijn werknemers.

Werknemers: Meer info

Een paritair comité is een sociaal overlegorgaan waar de sociale partners (werkgevers en vakbonden) van een bedrijfssector onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van die sector.

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.

Werknemers: Meer info

Sectorpensioen of sectorplan

Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.

Werknemers: Meer info