Consumenten

De werknemers die kunnen genieten van een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd.

U bent niet alleen een aangeslotene als u nog actief tewerkgesteld bent bij uw werkgever. Ook als slaper of als rentegenieter blijft u aangesloten bij het pensioenplan en heeft u nog rechten:

 • slapers zijn personen die niet langer in dienst zijn binnen de onderneming of de bedrijfssector, maar die, op het ogenblik dat zij de onderneming of de sector hebben verlaten, hun pensioenreserves in het pensioenplan hebben achtergelaten en dus niet hebben overgedragen;
 • rentegenieters zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Niet alle werknemers worden aangesloten bij een aanvullend pensioenplan. De situatie verschilt naargelang het een ondernemingsplan of een sectorplan betreft.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info

Rentegenieters zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info

Sectorpensioen of sectorplan

Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.

Werknemers: Meer info

Slapers zijn personen die niet langer in dienst zijn binnen de onderneming of de bedrijfssector, maar die, op het ogenblik dat zij de onderneming of de sector hebben verlaten, hun pensioenreserve niet hebben overgedragen en dus in het pensioenplan hebben achtergelaten.

Werknemers: Meer info

 • Aangeslotenen bij een ondernemingsplan

  Werkgevers zijn niet verplicht om een aanvullend pensioenplan aan te bieden aan hun werknemers. Wanneer er geen pensioenplan bestaat binnen de onderneming, zullen de werknemers uiteraard ook geen aanvullend pensioen opbouwen.

  Als de werkgever een pensioenplan invoert, zal hij bepalen welke werknemers van het pensioenplan kunnen genieten. Soms geldt een pensioenplan voor het gehele personeel, in andere gevallen enkel voor een bepaalde groep van werknemers. Het is dus mogelijk dat niet alle werknemers van de onderneming worden aangesloten bij het pensioenplan. Het is ook mogelijk dat er verschillende pensioenplannen naast elkaar bestaan voor verschillende personeelscategorieën. Wie kan worden aangesloten bij een pensioenplan en welke de aansluitingsvoorwaarden zijn, wordt beschreven in het pensioenreglement.

  De werkgever kan echter niet zomaar willekeurig bepaalde werknemers uitsluiten van het aanvullend pensioenplan of hen op een verschillende manier behandelen. Hij moet rekening houden met het discriminatieverbod. Op grond daarvan mag een werkgever maar een onderscheid maken tussen werknemers, voor zover daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. Bepaalde onderscheiden, zoals bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, zijn zonder meer verboden. Meer informatie.

  Een werkgever kan ook een aanvullend pensioen beloven aan één welbepaalde werknemer. In dat geval spreekt men van een individuele pensioentoezegging.

  Individuele pensioentoezegging

  Eén van de doelstellingen van de wet op de aanvullende pensioenen was om het aanvullend pensioen voor zoveel mogelijk werknemers toegankelijk te maken. Daarom werd de toekenning van een individuele pensioentoezegging aan strikte voorwaarden onderworpen:

  • een individuele pensioentoezegging mag enkel worden toegestaan als in de onderneming al voor alle werknemers een collectief aanvullend pensioenplan bestaat;
  • de individuele pensioentoezegging mag niet gebeuren tijdens de laatste 36 maanden vóór de pensionering of brugpensionering;
  • de individuele pensioentoezegging moet uitzonderlijk zijn: de werkgever mag niet stelselmatig individuele pensioentoezeggingen doen aan een groot aantal werknemers;
  • ten slotte zijn de bijdragen voor individuele pensioentoezeggingen maar aftrekbaar tot een bepaald plafond. Voor het aanslagjaar 2022 bedraagt dit plafond 2.540 euro.
   

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info

  Een werkgever kan een aanvullend pensioen beloven aan één welbepaalde werknemer. In dat geval spreekt men van een individuele pensioentoezegging.

  Eén van de doelstellingen van de wet op de aanvullende pensioenen was om het aanvullend pensioen voor zoveel mogelijk werknemers toegankelijk te maken. Daarom is de toekenning van een individuele pensioentoezegging aan strikte voorwaarden onderworpen.

  Werknemers: Meer info

  In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

  Werknemers: Meer info

  Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

  Werknemers: Meer info

  Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.

  Werknemers: Meer info

 • Aangeslotenen bij een sectorplan

  Een sectorplan wordt ingevoerd op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten binnen een paritair comité. Binnen heel wat sectoren werd op die manier een pensioenplan ingevoerd. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouwsector, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz. Toch zijn er ook nog een groot aantal sectoren waar geen pensioenplan bestaat. Een overzicht van de sectoren waar een aanvullend pensioenplan bestaat vindt u hier

  Als de sociale partners van een bedrijfssector beslissen om een aanvullend pensioen te organiseren, dan zijn de werkgevers die in deze bedrijfssector actief zijn en die onder de CAO vallen, verplicht om bij het sectorplan aan te sluiten. Hierdoor worden alle werknemers die in deze sector werken in beginsel aangesloten bij het sectorplan.

  Het is wel mogelijk dat de CAO toelaat dat een onderneming niet aansluit bij het sectorplan, maar zelf een aanvullend pensioen opbouwt voor zijn werknemers. Dit wordt opting out genoemd. Dit pensioen moet minstens het niveau bereiken van het sectorplan.

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarin afspraken worden vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals bv. het aanvullend pensioen.

  Er kan een CAO worden afgesloten op het niveau van één onderneming, of op het niveau van een bedrijfssector.

  Een paritair comité is een sociaal overlegorgaan waar de sociale partners (werkgevers en vakbonden) van een bedrijfssector onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van die sector.

  In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

  Werknemers: Meer info

  Sectorpensioen of sectorplan

  Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.

  Werknemers: Meer info