Consumenten

Als het pensioenplan voorziet in een overlijdensdekking, dan zal het pensioenreglement de regels vaststellen in verband met de aanduiding van de begunstigde(n). De begunstigingsclausules kunnen verschillende vormen aannemen:

 • Soms bevat het pensioenreglement een vaste volgorde van begunstigden, waarvan de aangeslotenen niet kunnen afwijken.

  Voorbeeld:

  1. de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner;
  2. de kinderen;
  3. de ouders;
  4. de nalatenschap of de wettelijke erfgenamen: Meer uitleg over het verschil tussen beide.
 • In andere gevallen hebben de aangeslotenen de mogelijkheid om zelf vrij een begunstigde aan te duiden. Het is belangrijk om na te gaan of de aangewezen begunstigde nog in overeenstemming is met uw huidige persoonlijke situatie.

Als de overlijdensdekking de betaling van een rente voorziet, dan zal de begunstigde die meestal krijgen zolang hij/zij leeft.

Soms voorziet het pensioenplan, naast de gewone overlijdensdekking, nog in een bijkomende vergoeding voor de kinderen. Deze vergoeding wordt wezenrente genoemd. In dat geval zullen de kinderen een rente krijgen tot aan een leeftijd die in het pensioenreglement wordt bepaald. Vaak is dit tot de leeftijd van 25 jaar of zolang de kinderen recht geven op kinderbijslag. De jaarlijkse pensioenfiche vermeldt of het pensioenplan een wezenrente voorziet.

Sommige pensioenreglementen voorzien bovenop de gewone overlijdensdekking een bijkomende prestatie indien men zou overlijden door een ongeval. Dit wordt een aanvullende verzekering in geval van overlijden door ongeval (AVRO) genoemd. Op de pensioenfiche wordt vermeld of dit het geval is.

Sommige pensioenplannen voorzien enkel een overlijdensdekking zolang de werknemer in dienst is. De overlijdensdekking wordt dan stopgezet op het ogenblik dat u de onderneming of sector verlaat. Meer informatie over uw rechten bij uitdiensttreding. Daar leest u ook wat u kan doen om toch een overlijdensdekking te behouden.

 • Lees in het pensioenreglement na of het pensioenplan waarbij u bent aangesloten ook in een overlijdensdekking voorziet.

 • Zorg ervoor dat uw partner weet via welke werkgever(s) en bij welk(e) pensioeninstelling(en) u een overlijdensdekking heeft.

 • Kijk na of de personen die als begunstigden van uw overlijdensdekking zijn aangeduid nog in overeenstemming zijn met uw huidige persoonlijke situatie.

 

Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
 • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
 • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.

Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.

Werknemers: Meer info

Zo lang een aangeslotene in dienst is, krijgt hij één maal per jaar van de pensioeninstelling of de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioenfiche met een overzicht van de stand van het door hem opgebouwde aanvullend pensioen.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info

Als het pensioenreglement voorziet in een wezenrente zullen, bij het overlijden van een aangeslotene, zijn kinderen een rente ontvangen. Ze krijgen die rente tot aan een leeftijd die in het pensioenreglement wordt bepaald. Vaak is dit tot de leeftijd van 25 jaar of zolang de kinderen recht geven op kinderbijslag. Op de pensioenfiche wordt vermeld of er een wezenrente is voorzien.

Werknemers: Meer info