Consumenten

Bij de invoering van een pensioenplan

In het geval van een ondernemingsplan, zijn de werknemers die al in dienst zijn op het ogenblik dat de werkgever een aanvullend pensioenplan invoert, niet verplicht om aan te sluiten. Zij kunnen dus hun aansluiting weigeren. Een weigering houdt wel in dat de werkgever ten aanzien van de betrokken werknemers geen enkele verplichting meer heeft wat het nieuwe aanvullend pensioen betreft (bijvoorbeeld inzake informatieverstrekking of bijdragebetalingen).

Een sectorplan wordt ingevoerd bij CAO, waarbij in principe alle werknemers automatisch worden aangesloten. In dat geval is er dus geen mogelijkheid om de aansluiting te weigeren, behalve wanneer de CAO dit uitdrukkelijk zou voorzien.

Nieuwe aanwervingen na de invoering van een pensioenplan

Wanneer een onderneming al over een aanvullend pensioenplan beschikt, worden nieuwe werknemers die voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden, verplicht aangesloten bij het pensioenplan. Dit kan niet geweigerd worden: noch door de werkgever, noch door de werknemer.

De aansluiting van nieuwe medewerkers mag niet afhankelijk worden gemaakt van een bijkomende beslissing van de werkgever of de pensioeninstelling. Bovendien moet de aansluiting onmiddellijk gebeuren en mag dus niet worden verbonden aan een wachttijd. Zo mag de aansluiting bijvoorbeeld niet worden uitgesteld tot de betrokken werknemer een aantal jaren bij de onderneming werkt.

Het pensioenreglement maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst. Door het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, stemmen zowel de werkgever als de werknemer in met de aansluiting bij het aanvullend pensioenplan en, indien het pensioenreglement dit voorziet, met de betaling van persoonlijke bijdragen.

Bij de wijziging van een pensioenplan

Als de wijziging van het pensioenplan leidt tot een vermeerdering van de verplichtingen van de aangeslotenen, bijvoorbeeld door de invoering of de verhoging van de werknemersbijdragen, dan kan een aangeslotene vragen dat deze wijziging niet op hem van toepassing wordt. In dat geval moet ten aanzien van deze aangeslotene het pensioenplan ongewijzigd worden verdergezet. De werkgever heeft dan tegenover de betrokken aangeslotene geen verplichtingen die voortvloeien uit de wijziging van het pensioenplan. Omgekeerd kan de betrokken aangeslotene zich evenmin beroepen op de voordelen van het gewijzigde plan.

Als het pensioenplan via een CAO wordt gewijzigd, zijn alle aangeslotenen hierdoor gebonden en beschikken ze niet over een weigeringsrecht.

Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

    • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
    • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
  • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
  • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarin afspraken worden vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals bv. het aanvullend pensioen.

Er kan een CAO worden afgesloten op het niveau van één onderneming, of op het niveau van een bedrijfssector.

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info