search_api_autocomplete

Jaarrekening van het boekjaar 2017

Dit hoofdstuk behandelt de jaarrekening van het boekjaar 2017 van de FSMA, inclusief uitleg over de resultaat- en balansposten, de resultaatbepaling en een beschrijving van de grondslagen van waardering. De raad van toezicht keurde de jaarrekening 2017 goed op 19 april 2018, conform artikel 48, § 1, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

 • Juridisch kader
   
 • Balans
   
 • Resultatenrekening
   
 • Bijlagen

Balans

Resultatenrekening

 • Toelichting

Toelichting bij de balans

Toelichting bij de resultatenrekening

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 • Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017

 

Lees meer ...