search_api_autocomplete

Jaarrekening van het boekjaar 2019

Dit hoofdstuk behandelt de jaarrekening van het boekjaar 2019 van de FSMA, inclusief uitleg over de resultaat- en balansposten, de resultaatbepaling en een beschrijving van de grondslagen van waardering. De raad van toezicht keurde de jaarrekening 2019 goed op 27 april 2020, conform artikel 48, § 1, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

 • Juridisch kader

 • Balans

 • Resultatenrekening

 • Bijlagen

  Balans

  Resultatenrekening

 • Toelichting

  Toelichting bij de balans

  Toelichting bij de resultatenrekening

  Waarderingsregels

  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 • Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Lees meer ...