Functie-inhoud

Je wordt als dossierbeheerder tewerkgesteld in de dienst die een tweeledige toezichtsopdracht heeft op het gebied van pensioenen. Enerzijds staat deze dienst in voor het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's). Dit zijn de zogenaamde pensioenfondsen. Anderzijds is de dienst belast met het sociale toezicht op de tweede pensioenpijler. Dit toezicht slaat op de opbouw van aanvullende pensioenen in het kader van een beroepsactiviteit, ongeacht of dit aanvullend pensioen door een IBP of door een verzekeringsonderneming wordt beheerd.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team (juristen, economisten, actuarissen) waar je instaat voor verschillende ondersteunende taken. Daarbij volg je in de eerste plaats de rapportering van de IBP's op. Verder sta je in eerste lijn in voor het toezicht op bepaalde aspecten van de organisatie van een pensioenfonds.

Je staat ook in voor het verzamelen en verwerken van informatie van diverse aard, op basis waarvan bepaalde verslagen worden opgesteld. Verder beantwoord je uiteenlopende vragen om informatie betreffende de toezichtsdomeinen, voornamelijk inzake de rapporteringsaspecten.

Je kwalificaties

 • Een bachelordiploma. De oriëntatie boekhouding, verzekeringen of financiën is een troef.
 • Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is.
 • Analytisch vermogen evenals zin voor synthese.
 • Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken.
 • Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties.
 • Assertief zijn en kunnen argumenteren.
 • Belang hechten aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken.
 • Grondige kennis van het Nederlands en beheersing van het Frans.
 • Kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel,...) en affiniteit met de verwerking van data.
 • Ervaring in de pensioensector is niet vereist. Een uitgesproken belangstelling voor de pensioen- en verzekeringssector is wel een pluspunt.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.

Collega's vertellen