Lijst van de verplichte verzekeringen

31-12-2016

Voor het opmaken van deze lijst wordt een verzekering als verplicht beschouwd:

 1. indien een wet, decreet of ordonnantie of een krachtens een wet, decreet of ordonnantie genomen normatieve bepaling of een Europese verordening uitdrukkelijk een verzekeringsplicht oplegt;

 2. indien een wet, decreet of ordonnantie of een krachtens een wet, decreet of ordonnantie genomen normatieve bepaling of een Europese verordening bij niet-verzekering in één of meer van de hierna opgesomde gevolgen voorziet:

   - een strafrechtelijke en/of administratieve sanctie, met inbegrip van een administratieve boete;

   - het verbod om een bepaalde activiteit uit te oefenen of het verbod om een bepaalde handeling te stellen;

   - het ambtshalve aansluiten bij een overheids- of privé-instelling, kas, fonds, … waar een bijdrage aan betaald dient te worden;

   - het geheel of gedeeltelijk verhalen op de verzekeringsplichtige persoon van het bedrag dat door een overheids- of privé-instelling, kas, fonds, … wordt uitbetaald.

Een verzekering die als voorwaarde geldt om een subsidie te ontvangen of een erkenning in het kader van een mogelijke subsidiëring, een verzekering die contractueel verplicht wordt of een verplichte dekking in een niet-verplichte verzekering worden voor de opmaak van deze lijst niet als een verplichte verzekering beschouwd.

Deze lijst is indicatief. De FSMA kan niet waarborgen dat de lijst volledig is.

Het nummer tussen haakjes duidt de corresponderende rubriek in het Frans aan.

1. Arbeidsongevallen (1)

 • Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen (B.S. van 24 april 1971) (gewijzigd).

2. Architecten en aannemers (4)

 • Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect (B.S. van 25 maart 1939) (gewijzigd).

 • Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (B.S. van 11 september 1971).

 • Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect (B.S. van 23 mei 2007).

 • Koninklijk besluit van 21 september 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (B.S. van 28 september 2012).

3. Bemiddeling (17)

 • Koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 2°, 4° en 6°, en artikel 11, § 3, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (B.S. van 3 april 1996) (gewijzigd).

 • Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juni 1998 betreffende de toepassing van het decreet van 18 juli 1996 houdende erkenning van de instellingen die bemiddelen bij schulden (B.S. van 27 augustus 1998) (Franse Gemeenschapscommissie).

 • Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken (B.S. van 16 maart 2005) (gewijzigd).

 • Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (B.S. van 28 april 2006) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (B.S. van 6 juli 2006).

 • Koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (B.S. van 18 oktober 2006).

 • Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (B.S. 22 augustus 2013).

 • Koninklijk besluit van 23 juli 2013 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.S. 6 september 2013).

 • Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. 30 april 2014, eerste uitgave) (art. 268, §1, eerste lid, 3°).

 • Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen (B.S. van 28 mei 2014)  (Art. VII. 180. § 1, 4°).

 • Wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (B.S. van 27 mei 2014).

 • Koninklijk besluit 18 juli 2014 tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (B.S. van 18 augustus 2014).

 • Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (B.S. van 20 december 2016, derde uitgave)

4. Benzinestations (27)

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations (B.S. van 24 maart 1999) (Brussels Gewest) (gewijzigd).

5. Betalingsinstellingen en instellingen voor collectieve beleggingen (12)

 • Wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen (B.S. van 19 januari 2010).

 • Koninklijk besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks (B.S. van 28 december 2010, tweede uitgave).

 • Wet van 27 november 2012 tot wijziging van de wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, en van andere wetgeving die betrekking heeft op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld en van de kredietverenigingen uit het net van het Beroepskrediet. (B.S. van 30 november 2012, tweede uitgave)

 • Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (B.S. van 17 juni 2014).

 • Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (B.S. van 30 juni 2014).

6. Bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst en beveiligingsonderneming (10)

 • Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. van 29 mei 1990) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S. van 9 juli 1991) (gewijzigd).

 • Wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij (B.S. van 30 januari 2013).

 • Koninklijk besluit van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming (B.S. 24 september 2013).

7. Boekhoudkundige en fiscale beroepen (23)

 • Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (B.S. van 29 mei 1990) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (B.S. van 19 mei 2015).

 • Koninklijk besluit van 27 september 2015 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten (B.S. van 23 november 2015).

8. Civiele veiligheid (24)

 • Koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten (B.S. van 19 juni 1971) (gewijzigd).

 • Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S. van 31 juli 2007, Err. 1 oktober 2007).

 • Besluit van 19 november 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de retributies die geïnd worden als tegenprestatie voor diensten geleverd door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (B.S. van 2 januari 2015).

9. Controle-organismen (21)

 • Algemeen reglement van 27 september 1947 voor de bescherming van de arbeid (B.S. van 3 oktober 1947) (gewijzigd).

 • Ministerieel besluit van 26 augustus 1971 houdende vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van de bij artikel 829bis, e, van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming bedoelde verzekering (B.S. van 23 september 1971).

 • Koninklijk besluit van 4 juni 1984 betreffende de veiligheid van containers (B.S. van 27 juli 1984).

 • Koninklijk besluit van 18 januari 1990 houdende uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen (B.S. van 13 februari 1990) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen (B.S. van 30 december 1994) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. van 2 september 1999) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. van 7 februari 2001).

 • Koninklijk besluit van 23 februari 2005 houdende vaststelling van essentiële veiligheidseisen en van essentiële eisen in verband met de geluids- en uitlaatemissies voor pleziervaartuigen (B.S. van 2 maart 2005).

 • Ministerieel besluit van 13 juni 2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoord (B.S. van 27 juni 2008).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening (B.S. van 29 juli 2008) (Vlaamse Gemeenschap).

 • Besluit van de secretaris-generaal van 29 augustus 2008 houdende bekendmaking van de toepasselijke standaarden, als vermeld in artikel 36 van het besluit van 20 juni 2008 van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening (B.S. van 12 september 2008) (Vlaamse Gemeenschap).

 • Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines (B.S. van 1 oktober 2008, tweede uitgave).

 • Besluit van de secretaris-generaal van 17 december 2008 houdende bekendmaking van de toepasselijke Code en toepasselijke standaarden, als vermeld in artikel 36 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening (B.S.  van 10 februari 2009) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelings­instanties voor speelgoed (B.S. van 10 februari 2011, tweede uitgave).
 • Koninklijk besluit van 12 maart 2012 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers (Ed. 3) (B.S. van 26 maart 2012).

 • Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen (B.S. van 23 augustus 2012).

 • Koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften (B.S. van 23 december 2013).

 • Koninklijk besluit van 27 mei 2014 tot bepaling van de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze, verbonden aan de beslissing zoals bedoeld in artikel 4bis, § 2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. van 19 augustus 2014).

 • Koninklijk besluit van 30 september 2014 betreffende de technische beoordelingsinstanties gemachtigd voor het opstellen van een Europees beoordelingsdocument en voor het verstrekken van een Europese technische beoordeling voor bouwproducten (B.S. 13 oktober 2014).

10. Dienstverrichters (22)

 • Wet van 15 mei 2007 tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten (B.S. van 17 juli 2007) (gewijzigd).

 • Decreet van 10 december 2009 met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (B.S. van 24 december 2009) (Waals Gewest).
 • Decreet van 10 december 2009 bedoeld voor het algemeen omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt wat betreft de aangelegenheden beoogd in artikel 138 van de Grondwet (B.S. van 24 december 2009, tweede uitgave) (Franse Gemeenschap).
 • Dienstendecreet van 15 maart 2010 (B.S. van 13 april 2010) (Duitstalige Gemeenschap).

11. Dieren (3)

 • Wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie (B.S. van 1 mei 1976, Err. 29 oktober 1976) (gewijzigd).

 • Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (B.S. van 3 december 1986) (gewijzigd).

 • Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde (B.S. van 15 oktober 1991) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen (B.S. van 13 november 1998).

 • Koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen (B.S. van 26 september 2016, tweede uitgave).

12. Gezondheidszorg (25)

 • Koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserende geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorgverstrekking overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. van 29 juli 1967) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (B.S. van 14 november 1967; Err. 12 juni 1968) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (B.S. van 16 oktober 1997) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen (B.S.  van 14 april 1999) (gewijzigd).

 • Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon (B.S. van 18 mei 2004) (gewijzigd).

 • Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (B.S. van 30 december 2008).

 • Koninklijk besluit van 26 maart 2014 betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken (B.S. van 15 mei 2014).

 • Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog (B.S. van 16 mei 2014).

 • Ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten (B.S. van 27 mei 2014).

13. Jacht (6)

 • Koninklijk besluit van 15 juli 1963 tot instelling van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het bekomen van een jachtverlof of van een jachtvergunning (B.S. van 3 augustus 1963) (Gewest) (gewijzigd).

 • Besluit van de Executieve van het Waals Gewest van 27 mei 1993 betreffende de voorwaarden voor de uitoefening van de parforcejacht (B.S. van 19 juni 1993) (Waals Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (B.S. van 13 augustus 2009) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest (B.S. van 12 juni 2014) (Vlaams Gewest).

 • Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie (B.S. van 29 december 2015).

14. Kermisactiviteit  (2)

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie (B.S. van 29 september 2006, tweede uitgave).

15. Kerninstallaties (15)

 • Wet van 1 augustus 1966 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: 1. Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, opgemaakt te Parijs, op 29 juli 1960; 2. Aanvullend Verdrag en bijlage, opgemaakt te Brussel, op 31 januari 1963; 3. Aanvullend Protocol bij het Verdrag van Parijs, opgemaakt te Parijs, op 28 januari 1964; 4. Aanvullend Protocol bij het Aanvullend Verdrag van Brussel, opgemaakt te Parijs, op 28 januari 1964 (B.S. van 23 augustus 1966).

 • Wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (B.S. van 31 augustus 1985) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (B.S. van 30 augustus 2001) (gewijzigd).

16. Landmeter-experts (14)

 • Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert (B.S. van 29 juni 2007, tweede uitgave, Err. 9 augustus 2007).

 • Wet van 18 juli 2013 betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert (B.S. van 5 september 2013).

 • Koninklijk besluit van 24 april 2014 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert (B.S. van 3 juni 2014).

17. Leefmilieu (11)

 • Internationaal Verdrag van 29 november 1969 inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie (B.S. van 13 april 1977).

 • Koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval (B.S. van 14 februari 1976) (geldt niet voor het Brussels Gewest).

 • Wet van 20 juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969 (B.S. van 13 april 1977) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 2 juni 1987 houdende reglementering van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen (B.S. van 19 juni 1987) (geldt niet voor het Brussels Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning alsook van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (B.S. van 3 juli 1996) (art. 1.3.3.1., 4.1.9.1.2., 5.2.1.8., 5.4.2.3bis, 5.4.3.1.4. en 5.4.4.2.) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).

 • Ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen (B.S. van 23 april 1991) (Brussels Gewest).

 • Besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 september 1991 houdende regeling van de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen (B.S. van 13 november 1991) (Brussels Gewest).

 • Besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de giftige en gevaarlijke afvalstoffen (B.S. van 23 juni 1992) (Waals Gewest).

 • Verordening (EEG) Nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende het toezicht en de controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (P.B. L30/1 van 6 februari 1993).

 • Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 juli 1994 betreffende de internationale invoer en uitvoer van afvalstoffen (B.S. van 10 november 1994) (Brussels Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectoriele bepalingen inzake milieuhygiëne (B.S. van 31 juli 1995) (Vlaams Gewest).

 • Decreet van de Waalse gewest van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen (B.S. van 2 augustus 1996).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) (B.S. van 16 april 1998) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 18 december 1997 tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk FOST Plus vzw, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel, als organisme voor verpakkingsafval (B.S. van 10 februari 1998).

 • Decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (B.S. van 8 juni 1999) (Waals Gewest) (gewijzigd).

 • Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (B.S.  van 30 april 2004) (Vlaams Gewest) (gewijzigd) .

 • Besluit van 15 april 2004 betreffende het beheer van afgedankte voertuigen (B.S. van 25 mei 2004, tweede uitgave) (Brussels Gewest).

 • Verordening (EG) Nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (P.B. L190/1 van 12 juli 2006).

 • Besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (B.S. van 27 juli 2007, tweede uitgave) (Waals Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (B.S. van 31 augustus 2007, derde uitgave) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (B.S. van 22 april 2008, eerste uitgave) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer (B.S. van 31 augustus 2009) (Waals Gewest).

 • Wet van 12 juli 2009 houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 (B.S. van 30 oktober 2009, tweede uitgave).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (B.S. van 10 februari 2009) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).

 • Besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen (Ed. 2) (B.S. van 9 november 2010).

 • Besluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) (B.S. van 1 februari 2011) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating (B.S. van 24 januari 2012) (Brussels Gewest).

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de bodemverontreinigings-deskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers (B.S. van 30 januari 2012) (Brussels Gewest) (gewijzigd).

 • Milieubeleidsovereenkomst van de Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 februari 2012  betreffende de terugnameplicht voor elektrische en elektronische apparatuur (B.S. 29.02.2012).

 • Koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen (Bijlage 1) (B.S. 16 april 2013).

 • Besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2013 tot bepaling van de integrale voorwaarden voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen voor beroepsgebruik (B.S. van 12 juli 2013).

 • Besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2013 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de opslag van gewasbeschermingsmiddelen voor beroepsgebruik en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning alsook van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten (B.S. 12 juli 2013).

 • Wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtmacht (B.S. 16 september 2013).

 • Koninklijk besluit van 4 oktober 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (B.S. van 15 oktober 2013) (gewijzigd).

 • Milieubeleidsovereenkomst van 5 december 2013 betreffende de terugnameplicht voor afgewerkte oliën (B.S. van 30 juni 2014)(Waals Gewest).

 • Milieubeleidsovereenkomst van 5 december 2013 betreffende de terugnameplicht inzake draagbare en industriële batterijen en accu's (B.S. van 30 juli 2014) (Waals Gewest).

 • Ministeriële omzendbrief van 11 december 2013 betreffende de reclameborden die dynamische boodschappen op digitale schermen uitzenden (B.S. van 19 februari 2014) (Waals Gewest).

 • Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 19 december 2013 tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Olypiadenlaan 2, 1140 Evere als organisme voor verpakkingsafval (B.S. 23 januari 2014)

 • Decreet van de Waalse overheidsdienst betreffende de erkenning en de subsidiëring van de milieuverenigingen en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie (B.S. 10 februari 2014 – Ed. 2) (Waals Gewest).

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de invoering van een certificeringssysteem voor installateurs HE voor kleine installaties (B.S. van 20 mei 2014) (Brussels Gewest).

 • Koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energie-opslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht (B.S. van 6 juni 2014).

 • Besluit van de Waalse Regering van 2 april 2015 betreffende de procedure en verschillende maatregelen tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen en tot wijziging van Boek I van het Leefmilieuwetboek (B.S. van 29 april 2015).

18. Lokale openbare instellingen (16)

 • Artikel 59 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 (B.S. van 29 maart 2000) (Niet van toepassing in het Vlaamse Gewest) (gewijzigd).

 • Artikel 329bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 (B.S. van 3 september 1988, Err. 8 juni 1990) (Brussels Gewest).

 • Gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (B.S. van 20 juli 1993).

 • Decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies (B.S. van 30 maart 2004) (Waals Gewest) (gewijzigd).

 • Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van 22 april 2004 (B.S. van 12 augustus 2004, Err. 22 maart 2005) (Waals Gewest).

 • Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S. van 31 augustus 2005) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).

 • Provinciedecreet van 9 december 2005 (B.S. van 29 december 2005) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S. van 24 december 2007) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2008  betreffende de verzekering aansprakelijkheid en rechtsbescherming van de burgemeesters, van de leden van de gemeentecolleges en van de leden van de provinciecolleges (B.S. van 2 juni 2008, tweede uitgave) (Waals Gewest).

 • Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S. van 24 december 2008) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S. van 3 december 2010, tweede uitgave) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk (B.S. 1 augustus 2013).

 • Koninklijk besluit van 18 juli 2013 tot  regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Nieuwpoort door het sluiten van een erfpacht (B.S. 30 augustus 2013).

 • Besluit van 10 oktober 2013 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden (B.S. van 7 november 2013).

 • Koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014 (B.S. van 26 maart 2014).

 • Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (B.S. van 1 oktober 2014).

 • Besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap (B.S. van 16 juni 2015).

19. Notarissen (20)

 • Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt (Gepubliceerd op 16 maart 1803) (gewijzigd).

20. Onderwijs, opleiding en onthaalouders (9)

 • Koninklijk besluit van 9 juli 1934 betreffende de verzekering tegen de ongevallen, die zich voordoen in de laboratoria der technische scholen (B.S. van 22-23-24 juli 1934).

 • Koninklijk besluit van 27 oktober 1967 houdende vaststelling van de modaliteiten tot toepassing van de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend personeel ten behoeve van jeugdorganisaties (B.S. van 31 oktober 1967) (gewijzigd).

 • Decreet van de Vlaamse gemeenschap van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin (B.S. van 22 augustus 1984).

 • Circulaire du 30 juin 1987 relative à l'occupation des installations scolaires de l'Etat par des tiers dans le cadre de la gestion séparée pendant les périodes de vacances (B.S. van 10 november 1987) (Franse Gemeenschap).

 • Circulaire van 12 augustus 1987 (B.S. van 17 oktober 1987) (Franse Gemeenschap).

 • Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (B.S. van 25 mei 1991) (Vlaamse Gemeenschap) (gewijzigd) .

 • Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 1997 tot vaststelling van het programma en de geldigheidsvoorwaarden voor het klinisch onderwijs voor het behalen van het diploma van gegradueerd verpleger (verpleegster) in het onderwijs voor sociale promotie (B.S. van 18 juni 1998) (Franse Gemeenschap).
 • Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind (B.S. van 15 mei 2002).
 • Decreet van de Vlaamse gemeenschap van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (B.S. van 7 juni 2004).

 • Koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S. van 1 juni 2004) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel (B.S. van 23 januari 2008, tweede uitgave).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de proceduregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatibureaus voor het jonge kind (B.S. van 9 februari 2012).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs met inbegrip van HBO5 verpleegkunde met uitzondering van het volwassen- en deeltijds kunstonderwijs bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten (B.S. van 28 augustus 2012).

 • Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S. van 15 januari 2013).

 • Besluit van de Vlaamse Regering inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (B.S. van 18 januari 2013) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2013 betreffende instapstages (B.S. van 6 augustus 2013) (gewijzigd).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg (B.S. 14 van januari 2014)

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters (B.S. van  13 januari 2014)

 • Decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien (B.S. van 13 maart 2014, Err. 13 maart 2015).

 • Besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 tot vaststelling van het model van overeenkomst inzake alternerende opleiding zoals bepaald bij het decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien (B.S. van 9 april 2014, Err. 13 maart 2015).

 • Decreet van 28 april 2014 houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (B.S. van 30 juli 2014).

 • Besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang (B.S. van 24 september 2014, tweede uitgave) (Duitstalige Gemeenschap).

 • Besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 betreffende de alternerende overeenkomst (B.S. van 14 augustus 2015).

 • Ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen en het verlengen van een fytolicentie (B.S. van 10 juni 2016) (Waals Gewest).

21. Overheidsopdrachten (19)

 • Wet van 13 augustus 2011 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (B.S. van 1ste februari 2012).

 • Koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (B.S. van 1ste februari 2012).

 • Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S. van 14 februari 2013).

 • Koninklijk besluit van 14 juli 2014 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van aanmeldingsdiensten voor digitale overheidstoepassingen die gebruik maken van niet-verbonden aanmeldingsmiddelen (B.S. van 8 augustus 2014).

22. Rustoorden (18)

 • Besluit van het Verenigd College van 14 maart 1996 tot vaststelling van de normen waaraan de inrichtingen die bejaarden huisvesten moeten voldoen (B.S. van 4 april 1996, Err. 29 mei 1996) (Brussels Gewest) (gewijzigd).

 • Decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden (B.S. van 23 januari 2008, tweede uitgave) (Brussels Gewest).

 • Ordonnantie van 24 april 2008 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen (B.S. van 16 mei 2008).

 • Besluit 2008/1561 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende de toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden (tweede lezing) (B.S. van 14 juli 2009, derde uitgave) (Brussels Gewest).

 • Besluit van het Verenigd College van Brussel-Hoofdstad van 8 september 2011 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen.

23. Sociale ontwikkeling (7)

 • Decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen (B.S. van 26 april 2004) (Franse Gemeenschap).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (B.S. van 7 december 2007) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).

 • Besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap (B.S. van 1 februari 2008) (Brussels Gewest).

 • Besluit van de Waalse Regering van 29 november 2007 tot bevordering van de gelijkheid van kansen voor de gehandicapte personen op de arbeidsmarkt (B.S. van 15 januari 2008) (Franse Gemeenschap).

 • Besluit van de Waalse regering van 10 januari 2008 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de hulpdiensten in verband met de activiteiten van het dagelijks leven (B.S. van 6 maart 2008) (Franse Gemeenschap).

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren (B.S. van 28 maart 2008, tweede uitgave) (Brussels Gewest).

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn algemene verrichtingen van hypotheekkredieten (B.S. van 10 juni 2008) (Brussels Gewest) (gewijzigd).

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn verrichtingen van aanvullende hypotheekleningen voor jonge gezinnen (B.S. van 10 juni 2008) (Brussels Gewest).

 • Decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg (Vlaamse gemeenschap) (B.S. van 16 augustus 2012).

 • Besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2012 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de “Société wallonne du Logement” (Waalse Huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot invoering van mutatieregels voor huurovereenkomsten met een onbepaalde duur (B.S. van 30 augustus 2012).

 • Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 4 juli 2013 (B.S. van 30 augustus 2013) (Brussels Gewest) (gewijzigd).

24. Sport (26)

 • Koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van wielerwedstrijden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1954, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S. van 3 oktober 1967) (gewijzigd).

 • Omzendbrief OOP 22 van 8 juli 1996 betreffende het algemeen statuut van de voetbalstewards (B.S. van 25 juli 1996).

 • Besluit van de Duitstalige Gemeenschap van 7 juli 2000 houdende de voorwaarden voor deelneming aan wielerwedstrijden en wielerproeven (B.S. van 11 oktober 2000) (Duitstalige Gemeenschap).

 • Ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan (B.S. van 5 juli 2012).

 • Decreet van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2013 tot instelling van een procedure voor de erkenning van de kwaliteitsfitnesszalen (B.S. 14 juni 2013)

25. Steenbergen (29)

 • Ministerieel besluit van 22 oktober 1985 houdende vaststelling van de vorm en bepalende de inhoud van de aanvragen om vergunning tot ontsluiting van steenbergen (B.S. van 8 november 1985) (Waals Gewest).

26. Syndicus (28)

 • Art. 577-8, §4, 10°, B.W.

27. Toerisme (30)

 • Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 4 september 1991 betreffende de camping-caravaning (B.S. van 28 september 1991) (Franse Gemeenschap) (gewijzigd).

 • Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (B.S. van 1 april 1994).

 • Koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekering van de professionele aansprakelijkheid van de reisorganisatoren en de reisbemiddelaars jegens de reizigers (B.S. van 31 maart 1995).

 • Koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (B.S. van 13 juni 1997).

 • Decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra (B.S. van 30 november 1999) (Franse Gemeenschap) (gewijzigd) .
 • Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 juni 2004 betreffende de kampeervergunning en de classificatie van de kampeerterreinen. (B.S. van 26 november 2004) (Duitstalige Gemeenschap).

 • Decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus (B.S. van 5 april 2007) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus (B.S. van 9 september 2007) (Vlaams Gewest).

 • Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies (B.S. van 26 augustus 2008) (Vlaams Gewest)

 • Ordonnantie van 22 april 2010 "houdende het statuut van de reisagentschappen" (nr. A-72/1 en 2 - 2009/2010) (B.S. van 3 mei 2010, tweede uitgave) (Brussels Gewest).

 • Decreet van 22 april 2010 houdende statuut van de reisbureaus (B.S. van 5 mei 2010) (Waals Gewest).

 • Besluit van 27 mei 2010 van de Waalse Regering houdende het statuut van de reisbureaus (B.S. van 16 juni 2010) (Waals Gewest).

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen (B.S. van 17 oktober 2012).

 • Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies (B.S. van 17 juli 2014).

 • Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies (B.S. van 8 maart 2016) (Vlaams Gewest).

28. Tewerkstelling (8)

 • Ministerieel besluit van 10 januari 1994 tot uitvoering van artikel 12 van het decreet van 3 maart 1993 houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervings- en selectiebureaus in het Vlaamse Gewest (B.S. van 5 mei 1994) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (B.S. van 23 september 2009) (Vlaams Gewest).

29. Vervoer (31)

 • Wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart (B.S. van 26 juli 1937) (gewijzigd).

 • Besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars (B.S. van 20 januari 1947) (gewijzigd).

 • Besluit van de Regent van 20 september 1947 tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer (B.S. van 5 november 1947) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 28 juni 1962 betreffende de machtiging tot gemeenschappelijk vervoer van leerlingen van onderwijsinrichtingen (B.S. van 30 juni 1962, Err. 12 juli 1962) (gewijzigd).

 • Wet van 14 juli 1966 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen aan derden op het aardoppervlak veroorzaakt, ondertekend op 7 oktober 1952 te Rome (B.S. van 27 september 1966).

 • Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (B.S. van 8 december 1989) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 (B.S. van 6 april 1991) (gewijzigd).

 • Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (P.B. L240/1 van 24 augustus 1992).

 • Koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (B.S. van 3 februari 1993, Err 24 februari 1993) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen (B.S. van 5 juni 2002) (gewijzigd).

 • Verordening (EG) Nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitantanten van luchtvaartuigen (P.B. L138/1 van 30 april 2004).

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (B.S. van 3 mei 2007) (Brussels Gewest).

 • Decreet van 4 juni 2007 betreffende het niet-dringend ziekenvervoer (B.S. van 7 augustus 2007) (Duitstalige Gemeenschap).

 • Decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuur van wagens met chauffeur (B.S. van 20 november 2007, derde uitgave) (Waalse Gewest).

 • Koninklijk besluit van 23 mei 2008 tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur (B.S. van 18 juni 2008).

 • Ministerieel besluit van 20 juni 2008 tot aanneming van het bestek voor het rollend spoorwegmaterieel (B.S. van 28 augustus 2008, tweede uitgave).

 • Koninklijk besluit van 12 november 2008 tot bepaling van de minimale verzekeringsdekking voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers met betrekking tot niet-commerciële diensten van een luchtvaartuig met een maximale startmassa van 2700 kg of minder (B.S. van 3 december 2008).

 • Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 mei 2009 betreffende het niet-dringend ziekenvervoer (B.S. van 28 september 2009) (Duitstalige Gemeenschap).

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer (B.S. van 3 februari 2010, tweede uitgave) (Brussels Gewest).

 • Wet van 30 januari 2012 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (B.S. 2 maart 2012). 

 • Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) - Bericht. - Wijzigingen aan het COTIF-verdrag en haar aanhangsels C, E, F en G, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2007 (B.S. 4 mei 2012).

 • Koninklijk besluit van 13 juni 2012 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (B.S. van 14 september 2012).
   
 • Wet van 26 november 2012 houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002 (B.S. van 11 april 2014).

 • Koninklijk besluit van 19 december 2012 tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de solidariteitsbijdrage voor de zeegewenning door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (B.S. van 23 januari 2013).

 • Wet van 29 april 2013 houdende instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok " Europe Central " tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat (B.S. 27 juni 2013).

 • Besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur (B.S. van 19 augustus 2013).

 • Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex (B.S. van 20 december 2013).

 • Wet van  26 maart 2014 betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen (B.S. van 3 juni 2014).

 • Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot bepaling van de vereisten voor het verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden op het nationale spoorwegnet (B.S. van 3 juni 2014).

 • Wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (B.S. van 12 juni 2014).

 • Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren (B.S. van 9 juli 2014).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie autobuschauffeur (B.S. 3 van september 2014) (Vlaams Gewest).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie autocarchauffeur (B.S. van 3 september 2014) (Vlaams Gewest).

 • Wet van 29 juni 2014 houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004 (B.S. van 22 oktober 2014).

 • Wet van 29 juni 2014 houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 20 februari 2006 (B.S. van 24 oktober 2014).

 • Ministerieel besluit van 19 november 2014 betreffende de erkenning voor grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S. van 22 december 2014).

 • Besluit 27 november 2015 van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed (B.S. van 28 december 2015).

 • Koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim (B.S. van 15 april 2016, tweede uitgave).


30. Voor het publiek toegankelijke inrichtingen (13)

 • Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (B.S. van 20 september 1979, Err. 18 december 1979) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van Hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 (B.S. van 13 april 1991).

 • Koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 (B.S. van 30 augustus 1991).

 • Koninklijk besluit van 8 oktober 1991 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van Hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 (B.S. van 11 december 1991).

31. Vrijwilligers (32)

 • Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S. van 29 augustus 2005) (gewijzigd).

 • Koninklijk besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers (B.S. van 22 december 2006, tweede uitgave).

 • Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers (B.S. van 22 december 2006, vierde uitgave).

32. Zorgverzekering (5)

 • Decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming (B.S. van 6 september 2016) (Vlaamse Gemeenschap).