Nieuws & Waarschuwingen

COVID-19: informatie voor instellingen voor collectieve belegging

Persbericht
News article
08/04/2020

De FSMA volgt de evolutie van de coronacrisis op de voet op en is voortdurend in dialoog met verschillende autoriteiten, beroepsverenigingen en andere stakeholders om de impact te beoordelen van deze crisis op de werking van de openbare instellingen voor collectieve belegging (ICB’s).

De FSMA wil u allereerst verzekeren dat zij de nodige schikkingen heeft getroffen om de continuïteit van haar activiteiten te garanderen. Haar diensten zijn, zoals gewoonlijk, beschikbaar.

Wat meer specifiek de activiteiten van de ICB’s  betreft, wenst de FSMA de volgende punten te onderstrepen of te herhalen:

  • De FSMA gaat ervan uit dat de ICB’s zich geregeld informeren over de evolutie van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie en dat zij die maatregelen onmiddellijk en integraal toepassen. 
  • Ondanks het uitzonderlijk karakter van de situatie en de moeilijkheden die de entiteiten onder haar toezicht daardoor kunnen ondervinden, verwacht de FSMA van de ICB’s dat zij zich nauwgezet blijven houden aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen die op hen van toepassing zijn.

Gelet op de omstandigheden is de FSMA wel bereid om, waar mogelijk, de nodige soepelheid aan de dag te leggen voor de concrete toepassing van de regels.

  • Gelet op de moeilijke en nooit eerder geziene omstandigheden waarmee de sector vandaag wordt geconfronteerd, zal de FSMA in de komende weken geen initiatieven meer nemen die de werking van de ICB’s onder haar toezicht zouden kunnen bemoeilijken.

De FSMA ziet zich wel genoodzaakt, onder meer in het kader van haar internationale verplichtingen, om -op grond van haar eigen risicoanalyse en –inschatting- bij sommige of alle ICB’s, dan wel bij hun beheervennootschappen of administratief agenten, nadere informatie te vergaren om de evolutie van de netto-activa en de werking van de ICB’s als gevolg van de crisis van nabij te kunnen opvolgen.

Deze beslissingen zullen geregeld opnieuw worden geëvalueerd in het licht van de evolutie van de pandemie.

  • Gebruik van liquidity tools

In navolging van de versoepeling die werd doorgevoerd door de toezichthouders in ons omringende lidstaten, worden ook in België op dat vlak reglementaire initiatieven genomen.

Ofschoon de Belgische wetgeving reeds het gebruik van liquidity tools mogelijk maakt, kan het niet volledig uitgesloten worden dat de huidige marktomstandigheden zouden zorgen voor mogelijke liquiditeitsproblemen op de financiële markten en/of voor bepaalde ICB’s, waardoor het gebruik van swing pricing, anti-dilution levy of redemption gates aangewezen zou kunnen zijn. Het beheerreglement of de statuten evenals het prospectus van vele ICB’s bevatten echter nog niet de mogelijkheid om gebruik te maken van deze liquidity tools.

De regering zal daarom mogelijks initiatief nemen met het oog op een tijdelijke versoepeling van het gebruik van deze tools waardoor onder meer de aanpassing van de wettelijke documentatie niet meer vereist zou zijn alvorens tot gebruik van deze tools over te kunnen gaan. Een dergelijke reglementaire versoepeling biedt de ICB’s de mogelijkheid om op korte termijn en met de nodige rechtszekerheid gebruik te maken van de liquidity tools. 

  • Ook worden reglementaire oplossingen uitgewerkt ten einde het hoofd te kunnen bieden aan het risico dat er zich ingevolge de Covid-19-pandemie operationele problemen voordoen bij de berekening van de NIW van ICB’s, bijvoorbeeld omwille van de afwezigheid bij de administratieve agent van een aanzienlijk aantal personeelsleden wegens ziekte. In deze situatie kan het, in functie van het profiel van de ICB, een oplossing zijn om tijdelijk de berekeningsfrequentie van de NIW te verminderen.

Mogelijks zal de regering daarom een tijdelijke regeling voorstellen waardoor de beslissing wordt versoepeld om tot een vermindering van de berekeningsfrequentie van de NIW over te gaan. In dat geval zou geen wijziging van de wettelijke documentatie meer vereist zijn, maar zouden de beleggers louter via een persbericht op de hoogte gebracht worden.

  • Ingevolge de dwingende veiligheidsmaatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd, is het op dit ogenblik niet mogelijk om fysieke vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering te organiseren. Bovendien is het onmogelijk om thans in te schatten wanneer dat opnieuw zal kunnen.

De FSMA begrijpt dat in dit verband een initiatief zou kunnen worden genomen door de regering dat erop gericht is om de modaliteiten van bijeenroeping van organen van de ICB’s te versoepelen, en dit in weerwil van andersluidende statutaire bepalingen.

In afwachting daarvan herinnert de FSMA u eraan dat besluiten van de raad van bestuur van de ICB schriftelijk kunnen worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. Beslissingen kunnen in de regel worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Indien de raad van bestuur zijn toevlucht neemt tot een schriftelijke besluitvorming, stel dan duidelijke voorstellen tot beslissing op. Maak ook zo snel mogelijk notulen van de vergadering op en communiceer deze correct en transparant naar alle bestuurders.

De FSMA is ten slotte van oordeel dat een vergadering die geheel via video- of telefoonconferencing verloopt, kan gelijkgesteld worden aan een “fysieke” vergadering, vermits in dergelijk geval een tegensprekelijk debat mogelijk is. De FSMA moedigt regelmatige digitale bestuursvergaderingen overigens aan om de situatie in de huidige crisisomstandigheden op de voet op te volgen. De relevante beschikbare informatie evolueert immers voortdurend. Digitale vergaderingen vormen de aangewezen manier om thans alle bestuurders interactief bij deze broodnodige monitoring en het betrokken crisisdebat te betrekken. Overleg en transparantie zijn essentieel voor een goede werking van een ICB.

  • De deadlines voor de jaarlijkse rapportering naderen.  

De regering zal mogelijks initiatief nemen met het oog op een uitstel van de termijnen voor de publicatie van de jaarverslagen.

  • Tot slot wenst de FSMA van de gelegenheid gebruik te maken om te benadrukken dat u haar onmiddellijk op de hoogte moet brengen indien er significante problemen zouden rijzen bij de werking van de ICB en/of uitzonderingsmaatregelen nodig zouden zijn (bvb. problemen inzake continuïteit, liquiditeitsproblemen,…).

Vermits de situatie bijna dagelijks verandert, zal de FSMA opnieuw communiceren als zij dat nodig acht.  Wanneer meer duidelijkheid bestaat over de bovenstaande initiatieven, zal zij u hier ook over informeren.