search_api_autocomplete
Home

Doe geen beroep op niet-ingeschreven verzekeringstussenpersonen

Nieuws
Drie personen voeren een gesprek aan een bureau in een kantoorruimte

De FSMA herinnert de verzekeringsdistributeurs aan het verbod om een beroep te doen op verzekerings – en nevenverzekeringstussenpersonen die niet rechtmatig zijn ingeschreven.

Onverminderd de toepassing van strafrechtelijke sancties, kan de overtreding van dit verbod aanleiding geven tot de toepassing van een administratieve geldboete. De FSMA heeft ook de mogelijkheid om na te gaan of de effectieve leiders van de betrokken tussenpersonen nog over de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid beschikken die vereist zijn voor de uitoefening van hun functie.

De wetgever heeft ook voorzien in een systeem van burgerrechtelijke sancties. Indien tussenpersonen toch een beroep doen op een niet-ingeschreven verzekerings-, nevenverzekerings- of herverzekerings­tussenpersoon die ingeschreven had moeten zijn, zijn zij burgerrechtelijk aansprakelijk voor de handelingen die deze tussenpersoon verricht in het kader van zijn activiteit van (her)verzekerings­distributie.

Het verbod en het systeem van burgerrechtelijke sancties zijn vervat in artikel 259, § 2 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.