search_api_autocomplete

Presentatie van het Europees Actieplan

Op 8 maart 2018 publiceerde de Europese Commissie haar actieplan voor duurzame financiering.[1] Duurzame financiering wordt hierin gedefinieerd als “het proces waarbij bij de besluitvorming over investeringen naar behoren rekening wordt gehouden met milieu- en sociale overwegingen, wat leidttot  meer investeringen in duurzame activiteiten op langere termijn"[2]. De Commissie verduidelijkt verder dat: “de milieu  overwegingen te maken hebben met de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering , en op het milieu in de ruimere zin  en de risico's die daarmee gepaard gaan (bijvoorbeeld natuurrampen). De sociale overwegingen kunnen betrekking hebben op kwesties als ongelijkheid, inclusie, arbeidsverhoudingen , investeringen in menselijk kapitaal en gemeenschappen[3].

Het actieplan van de Commissie is er concreet op gericht om:

  1. kapitaalstromen heroriënteren in de richting van duurzame investeringen om duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen;
  2. financiële risico's als gevolg van de klimaatverandering, de uitputting van hulpbronnen, de aantasting van het milieu en sociale kwesties beheren; en
  3. transparantie en langetermijndenken bij financiële en economische activiteiten stimuleren.

Om deze doelstellingen te bevorderen, heeft de Commissie op 24 mei 2018 drie voorstellen voor verordeningen gepubliceerd:

  • de verordening tot vaststelling van een kader voor de bevordering van duurzame investeringen ("Taxonomie")[4]
  • De verordening betreffende de publicatie van informatie over duurzame investeringen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341 (“Disclosure”)[5] ;
  • Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (“Benchmarks”)[6].

Deze drie voorstellen gaan vergezeld van andere maatregelen, die betrekking hebben op bestaande teksten en nieuwe wetgevende en niet-regelgevende initiatieven. Het betreft onder meer de herziening van de richtsnoeren inzake niet-financiële informatie om er aanbevelingen voor klimaatgerelateerde informatie in op te nemen of[7] om een onderzoek naar de mogelijkheid om duurzaamheidscriteria op te nemen in het kader van de solvabiliteitsanalyse van banken en verzekeringsmaatschappijen.

De verschillende teksten bevinden zich in verschillende stadia van de medebeslissingsprocedure: het voorstel voor een verordening inzake Taxonomie wordt momenteel in de Raad besproken; de publicatie van de voorstellen voor verordeningen inzake Disclosure en Benchmarks wordt voor het einde van het jaar verwacht.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]Europese Commissie, “Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Actieplan: Financiering van duurzame groei”, COM(2018) 97 final van 8 maart 2018 (hierna “Actieplan voor duurzame financiering” genoemd).

[2] Actieplan voor duurzame financiering, blz. 2.

[3] Actieplan voor duurzame financiering, blz. 2.

[4]Europese Commissie, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de bevordering van duurzame investeringen, COM(2018) 353 final van 24 mei 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0353rom=FR (hierna “Voorstel voor een verordening inzake Taxonomie” of “Taxonomie” genoemd).

[5]Europese Commissie, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de publicatie van informatie over duurzame investeringen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341, COM(2018) 354 final van 24 mei 2018 (hierna “Voorstel voor een verordening inzake Disclosure” of “Disclosure” genoemd).

[6]Europese Commissie, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans, COM(2018) 355 final van 24 mei 2018.