search_api_autocomplete

Standpunten

In het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden neemt het College beslissingen op basis van individuele dossiers.

In bepaalde gevallen is het College van mening dat de publicatie van de elementen die hebben bijdragen tot zijn oordeel een meerwaarde kunnen betekenen voor het beroep. Deze elementen worden op generieke en anonieme basis gepubliceerd. Daardoor kunnen de bedrijfsrevisoren genieten van een grotere voorspelbaarheid van hoe het College in toekomstige soortgelijke situaties op basis van gelijkaardige gegevens zal oordelen. Op deze manier kunnen de bedrijfsrevisoren beter anticiperen op de verwachtingen van het College.

De publicaties worden gegroepeerd op de website van het College onder de rubriek 'Standpunten'. Deze standpunten doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van het College om omzendbrieven op te stellen overeenkomstig artikel 33 van de wet van 7 december 2016. Zij doen evenmin afbreuk aan de bevoegdheid van het IBR om normen, aanbevelingen, adviezen of mededelingen op te stellen overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016. Ten slotte doen de standpunten evenmin afbreuk aan de bevoegdheden van rechtbanken en hoven.

België
Internationale normen