search_api_autocomplete

Toepassing van de Europese ontwerpverordeningen op bestaande financiële producten en benchmarkbeheerders

De verschillende ontwerpverordeningen voorzien niet in een overgangsperiode voor bestaande producten. De verplichtingen tot conformiteit met het reglementair kader bepaald door de drie verordeningen worden dus zonder onderscheid van toepassing op alle producten, naarmate de bepalingen van de teksten van kracht worden.

In toepassing op de Taxonomie moeten producten die worden voorgesteld als bestaand duurzaam of te ontwikkelen duurzaam, voldoen aan de definitie van duurzaamheid, die afhankelijk is van de nagestreefde milieudoelstelling. Aangezien de inwerkingtreding van de bepalingen voor elke doelstelling gespreid plaatsvindt, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de vaststelling van gedelegeerde handelingen waarin de in acht te nemen drempels worden verduidelijkt. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ingangsdatum van de verschillende artikelen.

Artikel

Inwerkingtreding (art. 18)

3 1 juli 2020
4 1 juli 2020
5 1 juli 2021
6 1 juli 2021
7 1 juli 2021
8 1 juli 2021
9 1 juli 2021
10 1 juli 2021
11 1 juli 2021
12 1 juli 2021
13 1 juli 2021

Met betrekking tot de transparantieverplichtingen die door de Disclosure worden opgelegd, dient de te publiceren informatie ook de volgende informatie te omvatten:

  • voor “duurzame investeringen”, hoe de ecologische of sociale doelstelling zal worden bereikt en de afwezigheid van negatieve gevolgen of er geen negatieve gevolgen zullen zijn - als het product verwijst naar een benchmark, hoe het is geselecteerd en waarin het zich onderscheidt  voor het bereiken van de doelstellingen;
  • Voor “producten die de ESG-kenmerken benadrukken”, de wijze waarop het product aan zijn kenmerken voldoet en/of de relevantie van de gekozen benchmark in het licht van deze kenmerken;

Voor zover distributeurs en financiële adviseurs ook beleggingsadvies verstrekken, moeten zij op basis van Disclosure aangeven met welke elementen van duurzaamheid in termen van risico's en negatieve effecten rekening is gehouden bij het adviseren van de cliënt (of waarom dit niet het geval is geweest), in het beloningsbeleid en in het algemene due diligence beleid van de onderneming.

De door Disclosure-verordening ingevoerde verplichtingen zullen waarschijnlijk 15 maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Unie verplicht zijn.

Ingelvolge de toepassing van  de Benchmarks, worden de benchmarkbeheerders verplicht om informatie te publiceren over de duurzaamheid van benchmarks vanaf 2020 en, voor sommige beheerders, ook om een index te hebben waarvan de kenmerken voldoen aan de Europese klimaatindexnormen vanaf 2021.