Belgian Audit Oversight Board

Constantly improving the audit quality

Complaints

This page is not available in English. Please consult the French or Dutch site.

 • Op welke wijze dien ik een klacht in bij het College?

  U kunt een klacht indienen per e-mail of per brief ter attentie van het College met uitdrukkelijke vermelding dat u een klacht wenst in te dienen.

  • Ons mailadres voor klachten: info@ctr-csr.be
  • Ons postadres voor klachten: CTR-CSR, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel

  U kunt ervoor kiezen om uw klacht volledig anoniem in te dienen. In dat geval kent ook het College uw identiteit niet en kan het u niet contacteren over de (on)ontvankelijkheid van uw klacht of voor verdere informatie of toelichting.

  Uw klacht moet het College in staat stellen om de gemelde feiten te onderzoeken. U beschrijft alle relevante feiten nauwkeurig en voldoende gedetailleerd en voegt, zo mogelijk, documenten toe die de door u beschreven feiten kunnen ondersteunen.

 • Wie kan een inbreuk melden aan het College?

  Iedereen kan informatie over inbreuken onder de aandacht van het College brengen.

  U kunt als cliënt, extern aan de beroepssector, tegen situaties aanlopen met bedrijfsrevisoren waarvan u denkt dat dit een inbreuk is.

  Ook medewerkers van bedrijfsrevisoren kunnen tijdens hun werkzaamheden situaties opmerken waarbij zij denken dat dit een inbreuk kan zijn.

  Het gaat om handelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn of het doel of de toepassing ondermijnen van de regelgeving waarop het College toezicht houdt.

 • Op welke wijze behandelt het College mijn klacht?

  U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht. Het College onderzoekt vervolgens zo spoedig mogelijk de ontvankelijkheid van uw klacht. Het College kan beslissen dat uw klacht al dan niet ontvankelijk is en, bijgevolg, al dan niet zal worden onderzocht. U wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. Indien uw klacht onontvankelijk is, wordt ook de reden daarvan meegedeeld.

 • Wat als het College niet bevoegd is voor mijn klacht?

  Het College zal u hierover inlichten na het onderzoek van de ontvankelijkheid van uw klacht. Indien de feiten niet onder zijn bevoegdheid vallen, zal het College uw klacht onontvankelijk verklaren en u, voor zover als mogelijk, doorverwijzen naar de overheid die volgens hem wel bevoegd is.

 • Brengt het College mij als klager op de hoogte van het resultaat van het onderzoek?

  Neen. De klager wordt niet op de hoogte gebracht van het resultaat van het gevoerde onderzoek. Het College is immers gebonden door een strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim.

  Het College behandelt alle inkomende klachten. Tegen daadwerkelijk vastgestelde inbreuken kunnen gepaste maatregelen en sancties worden genomen. In sommige gevallen kunnen die maatregelen of sancties openbaar worden gemaakt doorgaans op de website van het College en/of de FSMA (voor beslissingen van de sanctiecommissie).