College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Periodieke vragenlijst AML 2022

Artikelen 85, § 1, 6° en 87 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna “de AML-wet”), bepalen dat het College informatie moet inzamelen zodat het over relevante gegevens over de bedrijfsrevisoren beschikt die noodzakelijk zijn om hun risicoprofiel op te maken. Het risicoprofiel van de bedrijfsrevisoren maakt het mogelijk voor het College om het toezicht op de naleving van de AML-wet op een “risk based” wijze uit te oefenen.  Op grond van artikel 55 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, lanceert het College een vragenlijst AML_REV Survey zodat het aan deze verplichting kan voldoen.

Alle bedrijfsrevisorenkantoren en bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen die in het openbaar register zijn ingeschreven, moeten de vragenlijst invullen, ook als zij geen beroepsactiviteit uitoefenen op de rapporteringsdatum. Dit geldt ook voor bedrijfsrevisoren die geen activiteiten hebben verricht in het kalenderjaar waarop de informatie betrekking heeft.

De informatie moet, uiterlijk op 5 september 2022, ter beschikking worden gesteld van het College aan de hand van de onlineapplicatie FiMiS met uitsluiting van enig ander middel.

Alle informatie over de inhoud, de reikwijdte en de modaliteiten voor het indienen van de antwoorden is opgenomen in de Beslissing van het College en in de Toelichting AML_REV Survey.

Voor alle technische vragen in verband met de online toepassing (toegang, navigatie, validatie, enz.), gelieve de FiMiS User Guide for AML_REV Survey te raadplegen. Zij die nog vragen zouden hebben, kunnen een e-mail sturen naar fimis@fsma.be.