College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Klokkenluidersprocedure - CTR

U vermoedt een inbreuk en wenst dit te melden.

Heeft u het vermoeden van een inbreuk gepleegd door een bedrijfsrevisor? Meld het dan bij het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. Voor het College zijn klachten en tips belangrijke signalen. Zij geven indicaties van mogelijke problemen.

U kunt als cliënt, extern aan de beroepssector, tegen situaties aanlopen met bedrijfsrevisoren waarvan u denkt dat dit een inbreuk is. Ook medewerkers van bedrijfsrevisoren kunnen tijdens hun werkzaamheden situaties opmerken waarbij zij denken dat dit een inbreuk kan zijn. Het gaat om handelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn of het doel of de toepassing ondermijnen van de regelgeving waarop het College toezicht houdt.

Iedereen kan informatie over inbreuken onder de aandacht van het College brengen. Het gaat daarbij om informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden bij een bedrijfsrevisor waar de melder al dan niet werkt of heeft gewerkt of bij een bedrijfsrevisor waarmee de melder al dan niet uit hoofde van zijn werk in contact is geweest, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken.

Bedrijfsrevisoren spelen immers een essentiële rol voor de economie en alle economische actoren moeten kunnen vertrouwen op de integere en kwaliteitsvolle dienstverlening van een bedrijfsrevisor.

Voorbeelden van problematische situaties zijn:

  • de bedrijfsrevisor die werkzaamheden uitoefent of daden stelt die onverenigbaar zijn met hetzij de waardigheid, de rechtschapenheid of de kiesheid, hetzij de onafhankelijkheid van zijn functie;
  • de bedrijfsrevisor die zijn werkzaamheden niet op een professionele en zorgvuldige wijze uitoefent of met miskenning van de antiwitwasregelgeving.

Het College is echter niet bevoegdheid om tussen te komen in geschillen in de arbeidsrechtelijke sfeer met de werkgever, om een schadeloosstelling toe te kennen of wanneer een andere autoriteit bevoegd is.

Hoe meldt u best een vermoeden van inbreuk?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het melden van een inbreuk.

U kunt ervoor kiezen om een klacht of om een klokkenluidersmelding in te dienen bij het College.

Klachten zijn de normale en gebruikelijke weg om uw ontevredenheid als cliënt te uiten over de geleverde dienstverlening of houding van een bedrijfsrevisor. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat u meent dat de bedrijfsrevisor geen professionele houding aannam of de controlewerkzaamheden niet op een zorgvuldige of professionele wijze uitvoerde.

Klokkenluidersmeldingen onderscheiden zich van klachten.

Zij beogen niet om de cliënt zijn ontevredenheid te laten uiten over de geleverde dienstverlening of houding van een bedrijfsrevisor, maar laten elke persoon (bv. werknemers, leveranciers, derden, etc.) toe om andere situaties te melden die daadwerkelijke of potentiële inbreuken vormen op de wetgeving waarop het College toezicht houdt.

Deze meldingen kunnen, maar moeten niet, anoniem zijn: de klokkenluider bepaalt dit zelf.

Uw identiteit wordt bij klokkenluidersmeldingen niet bekend gemaakt aan de bedrijfsrevisor of aan derden, tenzij het College hiertoe wettelijk verplicht is of u daarmee instemt.

Het College benadrukt dat het nooit op eigen initiatief uw identiteit zal bekendmaken aan de bedrijfsrevisor of aan derden in het kader van een klokkenluidersmelding. Het College kan evenwel niet uitsluiten dat door het ontbreken van een wettelijke bescherming van uw identiteit in het kader van de melding van (mogelijke) inbreuken andere dan in het kader van de antiwitwasregelgeving, het College toch verplicht zou worden om uw identiteit vrij te geven. Indien u zekerheid wenst dat uw identiteit nooit zal worden meegedeeld, kunt u beter overgaan tot een anonieme melding.

Bent u een medewerker van een bedrijfsrevisorenkantoor? Dan kan u in eerste instantie een beroep te doen op het interne klokkenluiderskanaal van het bedrijfsrevisorenkantoor waar u werkt; u bent hiertoe echter niet verplicht en kan ook rechtstreeks uw klokkenluidersmelding richten aan het College.

Hoe dient u een (gewone) klacht in bij het College?

Wij verwijzen u naar onze mededeling over klachten raadpleegbaar op onze website.

Hoe dient u een klokkenluidersmelding in bij het College?

U kunt een klokkenluidersmelding indienen per e-mail of per brief ter attentie van de secretaris-generaal van het College met uitdrukkelijke vermelding dat u wenst over te gaan tot een klokkenluidersmelding.

Ons mailadres voor klokkenluidersmeldingen: whistleblowing@ctr-csr.be

Ons postadres voor klokkenluidersmeldingen:

CTR-CSR, Vertrouwelijk - LAK CTR, Attentie secretaris-generaal,

Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel

Dit kanaal laat u toe om uw identiteit geheim te houden.

U kan ervoor kiezen om uw melding volledig anoniem te doen. In dat geval kent ook het College uw identiteit niet en kan het u niet contacteren over de (on)ontvankelijkheid van uw klokkenluidersmelding of voor verdere informatie of toelichting. 

U kan er ook voor kiezen om uw identiteit kenbaar te maken aan het College. Ook dan zal het College al het mogelijke doen om uw geheimhouding te waarborgen: uw identiteit wordt niet bekend gemaakt aan de bedrijfsrevisor of aan derden, tenzij het College hiertoe wettelijk verplicht is of tenzij u daarmee instemt.

Het College benadrukt dat het nooit op eigen initiatief uw identiteit zal bekendmaken aan de bedrijfsrevisor of aan derden. Het College kan evenwel niet uitsluiten dat door het ontbreken van een wettelijke bescherming van uw identiteit in het kader van de melding van (mogelijke) inbreuken andere dan in het kader van de antiwitwasregelgeving, het College toch verplicht zou worden om uw identiteit vrij te geven. Indien u zekerheid wenst dat uw identiteit nooit zal worden meegedeeld, kunt u beter overgaan tot een anonieme melding.

Uw klokkenluidersmelding moet het College in staat stellen om de gemelde feiten te onderzoeken. U beschrijft alle relevante feiten nauwkeurig en voldoende gedetailleerd en voegt, zo mogelijk, documenten toe die de door u beschreven feiten kunnen ondersteunen.

Uw klokkenluidersmelding wordt in een vertrouwelijk en veilig systeem opgeslagen waartoe de toegang beperkt is.

Op welke wijze behandelt het College uw klokkenluidersmelding?

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klokkenluidersmelding. Het College onderzoekt vervolgens zo spoedig mogelijk de ontvankelijkheid van uw klokkenluidersmelding. Het College kan beslissen dat uw klokkenluidersmelding ontvankelijk is en zal worden onderzocht. Het College kan eveneens beslissen dat uw klokkenluidersmelding onontvankelijk is en niet zal worden onderzocht. U wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. Indien uw klokkenluidersmelding onontvankelijk is, wordt ook de reden daarvan meegedeeld.

De specifiek door het College aangewezen personeelsleden zullen u dus na het indienen van uw ontvankelijke klokkenluidersmelding contacteren, tenzij u te kennen heeft gegeven niet te willen worden gecontacteerd of deze specifieke personeelsleden van het College op redelijke gronden van oordeel zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van uw identiteit.

Het College benadrukt dat de wettelijke bescherming voorzien in de antiwitwasregeling slechts geldt vanaf het ogenblik dat het College uw klokkenluidersmelding ontvankelijk verklaart.

Wat als het College niet bevoegd is voor uw klokkenluidersmelding?

Het College zal u hierover inlichten na het onderzoek van de ontvankelijkheid van uw klokkenluidersmelding.  Indien de feiten niet onder zijn bevoegdheid vallen, zal het College uw klokkenluidersmelding onontvankelijk verklaren en u hierover inlichten en, voor zover als mogelijk, doorverwijzen naar de overheid die volgens hem wel bevoegd is.

Brengt het College u als klokkenluider op de hoogte van het resultaat van het onderzoek?

De klokkenluider zal niet op de hoogte worden gebracht van het resultaat van het gevoerde onderzoek. Het College is immers gebonden door een strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim.

Het College onderzoekt alle inkomende klokkenluidersmeldingen. Tegen daadwerkelijk vastgestelde inbreuken kunnen gepaste maatregelen en sancties worden genomen. In sommige gevallen kunnen die maatregelen of sancties openbaar worden gemaakt, doorgaans op de website van het College en/of de FSMA (voor beslissingen van de sanctiecommissie).

Welke bescherming geniet u als klokkenluider die een melding verricht bij het College?

A/ Bescherming bij een klokkenluidersmelding in het kader van de antiwitwasregelgeving

Er kan geen enkele burgerlijke rechtsvordering, straf- of tuchtvordering worden ingesteld en geen enkele professionele sanctie worden uitgesproken tegen het personeelslid of de vertegenwoordiger van de bedrijfsrevisor[1] die te goeder trouw een melding heeft gericht aan het College, wegens het feit dat hij een melding heeft verricht.

Deze bescherming is eveneens van toepassing wanneer de te goeder trouw verrichte melding, gegevens bevat die voorkomen of zouden moeten voorkomen in een melding van een verdachte verrichting.

Elke ongunstige of discriminatoire behandeling van deze persoon, evenals elke beëindiging van de arbeidsverhouding of de vertegenwoordiging wegens de melding die deze persoon heeft verricht, is verboden.

[1] De natuurlijke personen of rechtspersonen die in België activiteiten uitoefenen en die geregistreerd of ingeschreven zijn in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren overeenkomstig artikel 10 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, de natuurlijke personen stagiairs bedrijfsrevisoren van externe ondernemingen bedoeld in artikel 11, § 3, van voormelde wet, alsook de auditkantoren en éénieder die het beroep van wettelijk auditor uitoefent.

B/ Geen bijzondere bescherming bij een klokkenluidersmelding in het kader van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Elkeen die een klokkenluidersmelding aan het College overmaakt, wordt gewezen op wat volgt:

  1. het ontbreken van een wettelijke bescherming voor de melder zoals deze voorzien in de antiwitwasregelgeving: er is regelgeving in de maak om dit in te voeren, maar dat is tot nader order nog niet van toepassing.
  2. het ontbreken vandaag van een uitvoeringsbesluit te nemen in uitvoering van artikelen 82 en 83 van de voormelde wet van 7 december 2016

Het College benadrukt evenwel dat het nooit op eigen initiatief uw identiteit zal bekendmaken aan de bedrijfsrevisor of aan derden. Het College kan evenwel niet uitsluiten dat door het ontbreken van een wettelijke bescherming van uw identiteit in het kader van de melding van (mogelijke) inbreuken, andere dan in het kader van de antiwitwasregelgeving, het College toch verplicht zou worden om uw identiteit vrij te geven. Indien u zekerheid wenst dat uw identiteit nooit zal worden meegedeeld, kunt u beter overgaan tot een anonieme melding.