search_api_autocomplete
189.

Hoe verloopt de procedure om een opleidingsverstrekker door de FSMA te laten erkennen in het kader van de bijscholing?

Opleidingsverstrekkers die opleidingen in het kader van de bijscholing willen verstrekken, moeten hiervoor de volgende documenten invullen:

1. Indien het een aanvraag inzake consumentenkrediet betreft:

2. Indien het een aanvraag inzake hypothecair krediet betreft:

3. Indien het een aanvraag inzake verzekeringsbemiddeling betreft:

4. Indien het een aanvraag inzake bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten betreft:

De aanvragen tot erkenning van een opleidingsorganisator van bijscholing moeten worden ingediend op het volgende e-mailadres: cabrio@fsma.be.

Door het indienen van de aanvraag tot erkenning van een opleidingsorganisator van bijscholing, verbindt de opleidingsorganisator zich ertoe om een aantal criteria van kwalitatieve, formele, inhoudelijke en organisatorische aard cumulatief na te leven. De FSMA kan inspecties verrichten om na te gaan of voldaan is aan die criteria. Is dat niet het geval, dan kan zij een termijn vastleggen waarbinnen de tekortkomingen moeten worden verholpen. In voorkomend geval kan zij de erkenning intrekken van een opleidingsorganisator die in gebreke blijft.

U vindt de lijst van de erkende opleidingsorganisatoren in het antwoord op de vraag "Welke opleidingen heeft de FSMA erkend en welke opleidingsverstrekkers heeft de FSMA geaccrediteerd in het kader van de bijscholing?"

Gedragsregels en FAQ's die kunnen worden geraadpleegd via de volgende link zijn van toepassing als volgt:

  • Volledig van toepassing voor opleidingsorganisatoren van bijscholing inzake verzekeringsbemiddeling;
  • Volledig van toepassing voor opleidingsorganisatoren van bijscholing inzake bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten;
  • In de mate van het mogelijke, naar analogie van toepassing voor de opleidingsorganisatoren van bijscholing inzake kredietbemiddeling. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de Newsflash die op onze website werd gepubliceerd .