College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Circulaires en mededelingen

Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Circulaires
Mededelingen

In het verleden kon een bedrijfsrevisor die wenste te reageren op een aanbesteding van een potentiële cliënt, een attest van afwezigheid van een tuchtrechtelijke fout verkrijgen van het IBR (hierna 'attest'). Met de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, zette het IBR, dat niet langer beschikt over de hoedanigheid van tuchtoverheid, deze praktijk stop.

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna 'het College') is een onafhankelijk toezichthouder die gebonden is aan een beroepsgeheim overeenkomstig artikel 44 van de voormelde wet van 7 december 2016.

Het College besloot daarom om de bovengenoemde attesten niet langer te verstrekken. Het College stelt vast dat overeenkomstig artikel 10, § 1 van voornoemde wet, elke bedrijfsrevisor zijn toegang tot het beroep op nuttige wijze kan aantonen aan de hand van zijn inschrijving in het openbaar register. Het openbaar register is gemakkelijk raadpleegbaar via de volgende hyperlink: https://www.ibr-ire.be/nl/openbaar-register/belgi/bedrijfsrevisoren. Het IBR is bevoegd voor het houden van het openbaar register onder de eindverantwoordelijkheid van het College.

Deze mededeling is raadpleegbaar op de website van het College1.

 

1 Mededeling onbeperkt geldig in de tijd.

Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme
Mededeling van de Algemene Administratie van de Thesaurie
Mededeling met betrekking tot het UBO-register

De Algemene Administratie van de Thesaurie is bevoegd voor de ingebruikname van het register betreffende de uiteindelijke begunstigden in België, alsook het UBO-register. In dit kader heeft zij een mededeling betreffende de ingebruikname van het UBO-register opgesteld, dewelke spoedig nadert. Deze mededeling van de Algemene Administratie van de Thesaurie, evenals het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief betreffende het UBO-register zijn op deze sectie van de website van het College toegankelijk.

Publicatie met betrekking tot landen met een hoog risico

De Algemene Administratie van de Thesaurie heeft op haar website een pagina ontwikkeld die gewijd is aan de landen met een hoog risico op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De webpagina is toegankelijk via de volgende hyperlink:

Publicatie met betrekking tot financiële sancties

De Algemene Administratie van de Thesaurie heeft op haar website een pagina ontwikkeld die gewijd is aan financiële sancties op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De webpagina is toegankelijk via de volgende hyperlink:

Website van de Nationale Bank van België

De Nationale Bank van België (“NBB”) heeft op haar website een pagina ontwikkeld die speciaal gewijd is aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (“de wet van 18 september 2017”).

Hoewel deze website voornamelijk is bestemd voor entiteiten die onder toezicht van de NBB staan, bevat de website ook relevante informatie voor alle entiteiten die onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017 en dus ook voor de bedrijfsrevisoren.

De webpagina is toegankelijk via de volgende hyperlink: 

Publicaties van de Financial Action Task Force (FATF)
Beslissingen

Overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten de gecontroleerde vennootschap en de commissaris het College in kennis te stellen hetzij van het ontslag, hetzij van de opzegging van de commissaris tijdens zijn mandaat. Zij moeten ook op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteenzetten.

Het College heeft beslist om de regels inzake de mededeling van een ontslag of een opzegging van de commissaris te preciseren. Met dat doel heeft hij een “Formulier van voortijdige onderbreking van het commissarismandaat” opgesteld.

Vanaf 1 november 2019 zijn de bedrijfsrevisoren verplicht dit formulier in te vullen en deze naar het adres info@ctr-csr.be te sturen om hun informatieverplichting te vervullen.

Het College nodigt ook de gecontroleerde entiteiten uit om dit standaardformulier te gebruiken.