search_api_autocomplete

Een pensioenplan van het type vaste prestaties

Bij pensioenplannen van het type Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een bepaalde rente bij hun pensionering.
Het pensioenreglement beschrijft hoe groot dit kapitaal of de rente zal zijn: dit wordt meestal berekend op basis van een formule die rekening houdt met het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt en zijn loon.
Werknemers: Meer info.
wordt het bedrag van de Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
Werknemers: Meer info.
afgeleid van de verworven prestatie.

De verworven reserve is de huidige waarde (ook actuele waarde genoemd) van de De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.
Werknemers: Meer info.
die bij pensionering zal worden uitbetaald. Om die huidige waarde te kennen, wordt de verworven prestatie 'geactualiseerd'. Actualiseren betekent dat men het bedrag berekent waarover men vandaag moet beschikken om op de pensioenleeftijd een vooraf bepaald bedrag – in dit geval de verworven prestatie – te kunnen uitbetalen. Bij die berekening wordt gebruik gemaakt van twee belangrijke parameters: (i) de interestvoet of actualisatievoet en (ii) de overlevingskans.

 1. De actualisatievoet geeft weer welk jaarlijks Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  er wordt verondersteld tussen het huidige ogenblik en de pensioenleeftijd. Aangezien dit toekomstige rendement ook bijdraagt tot de financiering van het latere pensioen, is het niet nodig om vandaag al het volledige pensioen te financieren. Hoe hoger het rendement dat men veronderstelt – en dus hoe hoger de actualisatievoet – hoe lager de reserve waarover men vandaag al moet beschikken. Immers zal in dat geval een groter deel van het latere pensioen vanuit het rendement kunnen worden gefinancierd. De actualisatievoet die mag worden gebruikt bij de berekening van de verworven reserve is wettelijk begrensd. Deze mag niet meer bedragen dan 6 %. Het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  moet bepalen welke actualisatievoet wordt gebruikt. Bij veel pensioenplannen wordt de verworven reserve berekend aan de hand van de maximale rentevoet van 6 %.
   
 2. De overlevingskans drukt uit welke kans een aangeslotene van een bepaalde leeftijd heeft om op de pensioenleeftijd nog in leven te zijn. Bij een grote groep Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


  slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
  rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

  Werknemers: Meer info.
  zal helaas niet iedereen de pensioenleeftijd bereiken. Bij dit type van pensioenplannen blijven bij overlijden van een aangeslotene diens pensioenreserves doorgaans bij de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  en dragen zij bij in de financiering van de pensioenrechten van de andere aangeslotenen. Hoe lager de overlevingskans waarmee men rekening houdt, hoe lager de reserve waarover men vandaag al moet beschikken. Immers zal in dat geval een groter deel van het latere pensioen gefinancierd kunnen worden vanuit de reserves van aangeslotenen die voortijdig overlijden. Voor de berekening van de overlevingskansen doen de pensioeninstellingen beroep op zogenaamde sterftetafels. Dit zijn officiële statistieken die aangeven hoeveel personen er op elke leeftijd nog in leven zijn.
Het gebruik van de interestvoet en de overlevingskansen leidt ertoe dat, hoe verder men nog van de pensioenleeftijd verwijderd is, hoe kleiner de verworven reserve zal zijn. Immers:
 • Hoe verder men nog van de pensioenleeftijd verwijderd is, des te langer de reserve nog kan worden belegd en dus hoe meer rendement er nog kan worden behaald.
 • Hoe verder men nog van de pensioenleeftijd verwijderd is, hoe groter de kans dat aangeslotenen vóór de pensioenleeftijd overlijden.