search_api_autocomplete

Een raming van de prestatie op de pensioenleeftijd, ook verwachte prestatie genoemd

Dit is een raming van het bedrag dat u op het ogenblik van uw pensionering zou ontvangen indien u binnen de onderneming (of bedrijfssector) aan de slag blijft tot aan de pensioenleeftijd en tot dat ogenblik bijkomende pensioenrechten blijft opbouwen. Hier wordt dus een projectie gemaakt naar de toekomst.

Bij de berekening van de verwachte prestatie:

  • Wordt dus niet enkel rekening gehouden met de loopbaanjaren die u al werkelijk gepresteerd heeft, maar ook met toekomstige loopbaanjaren.
  • Wordt ervan uitgegaan dat uw persoonlijke gegevens, zoals uw loon of uw gezinstoestand gelijk blijven tot aan uw pensioen. Er wordt dus geen rekening gehouden met mogelijke loonsverhogingen waarop u in de toekomst recht zou hebben.

Naargelang de wijze waarop de Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.
Werknemers: Meer info.
is omschreven in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
, wordt deze prestatie uitgedrukt in een eenmalig De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,…) De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
.

Dit bedrag wordt u ter indicatie meegedeeld: het is een raming van wat u bij een volledige loopbaan op het ogenblik van uw pensionering zou kunnen verwachten en is dus geen recht. Aangezien die raming is gebaseerd op een aantal veronderstellingen, zal het bedrag dat u later daadwerkelijk zal ontvangen wellicht verschillen van deze raming.