search_api_autocomplete
Home

1. Gebruik van een volledige of gedeeltelijke ‘canvas’/‘template’ (update [07/07/2017])

Artikel 60, § 3, derde lid en 155, § 1, vierde lid van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, alsook artikel 225, § 2, derde lid en 267, eerste lid van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, stellen dat de FSMA kan bepalen volgens welke modaliteiten en procedures de goedkeuring kan gebeuren van berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming of in een alternatieve instelling voor collectieve belegging (naargelang het geval), dan wel die een dergelijk aanbod aankondigen of aanbevelen. Hierbij houdt de FSMA rekening met de aard en de inhoud van deze documenten, waarbij ze onder meer het gestandaardiseerde en recurrente karakter van de documenten, het gebruikte medium en het beleggingsbeleid van de instelling voor collectieve belegging als criteria in aanmerking neemt.

Daarnaast stelt artikel 60, § 1, tweede lid van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, dat de FSMA de nadere regels en procedures kan bepalen volgens welke de goedkeuring kan gebeuren van de reclame en de andere documenten en berichten die betrekking hebben op een openbare aanbieding of een toelating tot de verhandeling als bedoeld in titel VI van deze wet en die worden verspreid op initiatief van de uitgevende instelling, de aanbieder, de aanvrager van de toelating tot de verhandeling of de door hen aangestelde tussenpersonen. Hierbij houdt de FSMA rekening met de aard en de inhoud van deze documenten, waarbij ze onder meer het gestandaardiseerde en recurrente karakter van de documenten en het gebruikte medium als criteria in aanmerking neemt.

Tot slot stelt artikel 26, § 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, dat de FSMA de goedkeuringsprocedure kan bepalen, alsmede de inhoud van het dossier dat bij de goedkeuringsaanvraag moet worden gevoegd. Hierbij houdt de FSMA rekening met de aard en de inhoud van de reclame, waarbij ze als criteria onder meer het gestandaardiseerde en recurrente karakter hiervan, het gebruikte medium en de kenmerken van het financieel product in aanmerking neemt.

Op grond van de voormelde wettelijke bepalingen wordt in punt 3.8.1. van de circulaire FSMA_2015_16 van 27/10/2015 over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten gepreciseerd dat de FSMA ermee kan instemmen om een ‘canvas’ of ‘template’ goed te keuren voor bepaalde reclamedragers die op geregelde tijdstippen worden geactualiseerd en verspreid. In dat geval zal de reclamedrager slechts eenmalig ter goedkeuring aan de FSMA moeten worden voorgelegd. Latere wijzigingen aan de documenten kunnen worden verspreid zonder opnieuw ter goedkeuring aan de FSMA te moeten worden voorgelegd, op voorwaarde dat zij enkel betrekking hebben op de actualisering van cijfergegevens of gegevens die geen enkel beoordelingselement inhouden. In de andere gevallen is een nieuwe goedkeuring vereist voor elke wijziging in een eerder door de FSMA goedgekeurde reclame.

Het kan dus interessant zijn om een ‘canvas’/‘template’ te laten goedkeuren voor, bijvoorbeeld, productfiches, webpagina’s over producten, lijsten van producten ... die geregeld geüpdatet worden (dagelijks, maandelijks, driemaandelijks, bij de lancering van een nieuw product voor de productlijsten ...).

Wanneer een website een lijst bevat met financiële producten waarvoor de reclame en de andere documenten en berichten vooraf moeten worden goedgekeurd door de FSMA, aanvaardt de FSMA dat een dergelijke lijst haar eenmalig ter goedkeuring wordt voorgelegd1. Voor die eerste goedkeuring gaat zij na of er op de lijst, naast de naam van het product, inderdaad maar een beperkt aantal gegevens wordt vermeld zodat een niet-professionele cliënt enkel in staat wordt gesteld om een eerste selectie te maken van de producten die hem worden voorgesteld (maar hij geen beleggings- of spaarbeslissing kan nemen). Voor zover latere wijzigingen van de lijst uitsluitend bestaan uit het toevoegen van producten aan de lijst of het weglaten van producten van de lijst, mag de gewijzigde lijst zonder nieuwe goedkeuring van de FSMA worden verspreid2, tenzij de aangebrachte wijzigingen in het productengamma van dien aard zijn dat zij een niet-professionele cliënt in staat stellen om een beleggings- of spaarbeslissing te nemen zonder eerst alle informatie die is vereist ingevolge het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014 te hebben geraadpleegd (bijvoorbeeld omdat het aangeboden gamma producten zeer beperkt wordt). Heeft de voorgenomen wijziging daarentegen betrekking op de lay-out (de structuur, de pagina-opmaak ...) van de lijst of op het toevoegen of weglaten van andere gegevens of selectiecriteria, dan moet de lijst opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de FSMA.

Ook reclame en andere documenten en berichten waarin enkel cijfergegevens zijn opgenomen en/of gegevens die geen enkel beoordelingselement bevatten (bv. de geldende fiscale regeling, de samenstelling van de portefeuille van een ICB3 op een welbepaalde datum, de rendementscijfers, de beleggingsdoelstelling die in extenso is opgenomen in het KIID4 ...) moeten vooraf eenmalig door de FSMA worden goedgekeurd, maar mogen nadien worden gewijzigd en verspreid zonder eerst opnieuw ter goedkeuring te moeten worden voorgelegd aan de FSMA. Bij deze eenmalige goedkeuring gaat de FSMA na of het stuk wel degelijk uitsluitend cijfergegevens bevat of gegevens die geen enkel beoordelingselement inhouden. Het spreekt vanzelf dat als er in het betrokken document bepaalde gegevens worden toegevoegd of weggelaten, of als de lay-out wordt gewijzigd, dit opnieuw integraal ter voorafgaande goedkeuring moet worden voorgelegd aan de FSMA.

Ingeval het betrokken document, naast de cijfergegevens en/of de gegevens die geen enkel beoordelingselement inhouden, gegevens bevat die wel een beoordelingselement inhouden (bv.: een marktanalyse, een commentaar van de beheerder, een samenvatting van de beleggingsdoelstelling die is opgenomen in het KIID of in het prospectus, een samenvatting van de beschrijving van de risico’s die is opgenomen in het KIID of in het prospectus, een lijst van definities van technische termen ...), moet het document eenmalig integraal worden goedgekeurd door de FSMA. De cijfergegevens en de gegevens die geen enkel beoordelingselement inhouden mogen naderhand worden gewijzigd zonder opnieuw te moeten worden voorgelegd aan de FSMA. Daarentegen moeten latere wijzigingen van de gegevens die een beoordelingselement bevatten steeds opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de FSMA, maar daarbij hoeft niet het hele document opnieuw ter voorafgaande goedkeuring te worden voorgelegd aan de FSMA (gedeeltelijke ‘canvas’/‘template’). Bij de eenmalige goedkeuring geeft de FSMA aan welke gegevens een beoordelingselement bevatten en deelt zij dit mee aan de persoon die om de goedkeuring verzoekt. Het spreekt vanzelf dat als er in het document bepaalde gegevens worden toegevoegd of weggelaten, of als de lay-out wordt gewijzigd, dit opnieuw integraal ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de FSMA.

Gebruik van een ‘canvas’/‘template’ als reclame voor verschillende ICB’s van hetzelfde type ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de FSMA

Als het gaat om reclame (webpagina over een product, productfiches die zo nodig geregeld worden bijgewerkt, ...) voor verschillende ICB’s van hetzelfde type, kan de FSMA er ook mee instemmen om voor elk type ICB een ‘canvas’ of ‘template’ goed te keuren, voor zover deze reclame enkel cijfergegevens bevat en/of andere gegevens die geen enkel beoordelingselement inhouden, en voor zover de keuze van de verschillende types ICB’s verantwoord kan worden door het feit dat alle ICB’s die onder één type vallen voldoende gemeenschappelijke criteria hebben, zodat het betrokken staal als representatief kan worden beschouwd. Als dat zo is, zal het volstaan om per type ICB de reclame voor één ICB (staal) eenmaal te laten goedkeuren. Bij deze eenmalige goedkeuring zal de FSMA nagaan of de reclame wel degelijk uitsluitend cijfergegevens bevat of andere gegevens die geen enkel beoordelingselement inhouden.

Daarnaast moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • bevestiging aan de FSMA dat de elementen die vervat zijn in alle reclames voor ICB’s die gegroepeerd zijn in eenzelfde type (staal), identiek zijn aan de elementen in het KIID of in het prospectus ingeval die laatste documenten deze elementen ook vermelden;
  • identieke lay-out van alle reclames voor ICB’s van eenzelfde type.

Reclame voor ICB’s waarvan het beleggingsbeleid specifieke elementen bevat (specifieke structuren, buitenlandse ICB’s met kapitaalwaarborg en/of -bescherming, buitenlandse ICB’s met belofte van een welbepaald rendement en/of een welbepaalde volatiliteit, ...) kunnen evenwel niet worden ingedeeld bij een van de vooraf gedefinieerde types van ICB’s en zullen individueel (niet als een type) moeten worden goedgekeurd door de FSMA.

Eventuele latere wijzigingen van reclame voor ICB's van eenzelfde type die is goedgekeurd als ‘canvas’ of ‘template' hoeven niet aan de FSMA te worden voorgelegd mits de aangebrachte wijzigingen uitsluitend een actualisering zijn van cijfergegevens of andere gegevens die geen enkel beoordelingselement inhouden. Het spreekt vanzelf dat als er in reclame die is goedgekeurd als ‘canvas’ of ‘template’ bepaalde gegevens worden toegevoegd of weggelaten, of als de lay-out ervan wordt gewijzigd, zij opnieuw integraal ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de FSMA.

Het is ook mogelijk om per type ICB een gedeeltelijke ‘canvas’ of ‘template’ te laten goedkeuren wanneer reclame voor verschillende ICB’s van hetzelfde type ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de FSMA. Om een dergelijke gedeeltelijke ‘canvas’/‘template’ te kunnen gebruiken, moeten uiteraard de hierboven vermelde voorwaarden worden nageleefd die het gebruik omkaderen van een (integrale) ‘canvas’/‘template’ wanneer reclame voor verschillende ICB’s van eenzelfde type ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de FSMA, maar daarnaast moeten ook de gegevens die een beoordelingselement inhouden eenmalig ter goedkeuring worden voorgelegd aan de FSMA en dit voor alle ICB’s en/of compartimenten van ICB’s die tot de betrokken categorie behoren (voor dit type gegevens is er geen goedkeuring per categorie mogelijk). Bij deze eenmalige goedkeuring geeft de FSMA aan welke gegevens een beoordelingselement bevatten en deelt zij dit mee aan de persoon die de goedkeuring vraagt. Latere wijzigingen van de voormelde gegevens moeten steeds opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de FSMA, en dit voor alle ICB’s en/of compartimenten van ICB’s die behoren tot de betrokken categorie, maar daarbij hoeft niet het hele document (opnieuw) ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de FSMA. Het spreekt vanzelf dat als er in het betrokken document bepaalde gegevens worden toegevoegd of weggelaten, of als de lay-out wordt gewijzigd, dit opnieuw integraal ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de FSMA.

Verantwoordelijkheid

Er wordt overigens aan herinnerd dat de persoon die aan de basis ligt van de publicatie van de reclame, verantwoordelijk blijft voor de naleving van de geldende wetgeving. Dit impliceert dat als de FSMA a posteriori vaststelt dat er problemen zijn met reclame die werd goedgekeurd als volledige of gedeeltelijke ‘canvas’ of ‘template’ (waaronder de reclame voor ICB’s van eenzelfde type die als volledige of gedeeltelijke ‘canvas’ of ‘template’ werd goedgekeurd), zij kan weigeren om deze procedure nog langer te gebruiken voor de betrokken ICB’s.


1 Weliswaar voor zover de FSMA de reclame en de andere documenten en berichten die betrekking hebben op het aanbod van de betrokken financiële producten heeft goedgekeurd, waarin de overige informatie is opgenomen als vereist ingevolge het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014 en die toegankelijk zouden moeten zijn met één enkele klik (‘one clic’) (zie punt 3.4.2. van de voormelde circulaire FSMA_2015_16 van 27/10/2015).
2 De reclame en de andere documenten en berichten die betrekking hebben op het aanbod van de betrokken financiële producten, waarin de overige informatie is opgenomen als vereist ingevolge het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014 en die toegankelijk zijn met één enkele klik (‘one clic’), moeten daarentegen opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de FSMA indien zij gewijzigd werden.
3 In deze FAQ wordt met de term ‘ICB’s’ de instellingen voor collectieve belegging bedoeld die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming of, in voorkomend geval, hun compartimenten en aandelenklassen.
4 Zie de FAQ 6: ‘Mag het in het document met essentiële beleggersinformatie van een ICB vermelde beleggingsbeleid als dusdanig worden overgenomen in een reclamestuk?’.