search_api_autocomplete

1. Hoe moet u omgaan met belangenconflicten?

U treedt als crowdfundingdienstverlener op als neutrale tussenpersoon tussen de cliënten die uw platform gebruiken.

Onder de Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 december 2016.
gold reeds de verplichting om over een belangenconflictenbeleid – en procedure te beschikken. Hierbij moesten de platformen doeltreffende interne regels uitwerken en toepassen om belangenconflicten:

 • te voorkomen,
 • te identificeren,
 • te beheren, en
 • openbaar te maken.

De nieuwe crowdfundingverordening scherpt deze vereiste aan. Voor de reeds vergunde platformen verwacht de FSMA bijgevolg een aanpassing van het beleid ter zake. 

Zo mag u geen deelneming hebben in een crowdfundingaanbieding op uw eigen crowdfundingplatform.

Bovendien mag u de volgende personen niet als projecteigenaren aanvaarden:

 • uw aandeelhouders die 20 % of meer van het aandelenkapitaal of de stemrechten bezitten;
 • uw bestuurders en werknemers;
 • natuurlijke of rechtspersonen die door zeggenschap nauwe banden met voormelde personen hebben.

U mag deze personen wel aanvaarden als Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. wanneer u:

 • dit publiceert op uw website; en
 • aangeeft in welke crowdfundingprojecten zij beleggen. 

Deze beleggingen mogen enkel gebeuren tegen dezelfde voorwaarden als die voor andere beleggers, en deze (rechts)personen mogen geen voorkeursbehandeling krijgen of bevoorrechte toegang tot informatie hebben.

Als een crowdfundingdienstverlener een belangenconflict niet kan vermijden, moet hij alle redelijke maatregelen nemen om dit te identificeren en te beheren om zo de belangen van de cliënten te beschermen.

Soms blijkt dat de maatregelen die u als dienstverlener hebt genomen om belangenconflicten te beheren de belangen van de beleggers niet voldoende kunnen beschermen. In dat geval moet u op een prominente plek op uw website de volgende informatie openbaar maken:

 • de algemene aard en de bronnen van de belangenconflicten; en
 • de maatregelen die zijn genomen om die te beperken.

Deze openbaarmaking moet ook gebeuren op een Een duurzame drager is ieder hulpmiddel dat een cliënt in staat stelt om persoonlijk aan hem of haar gerichte informatie op te slaan.
Dit moet gebeuren zodanig dat

de informatie gemakkelijk toegankelijk is voor toekomstig gebruik;
ze lang genoeg beschikbaar blijft;
ze ongewijzigd kan worden gereproduceerd.

Voorbeelden van duurzame dragers:

papier;
CD-ROM;
DVD;
de harde schijf van een computer;
...
. Deze bevat voldoende details om elke cliënt in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen over de dienst in verband waarmee het belangenconflict zich voordoet.

Meer informatie over belangenconflicten kunt u vinden in: « Annexe III - Draft RTS pursuant to Article 8(7) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying conflicts of interest requirements for European crowdfunding service providers ».