search_api_autocomplete

10.3. U voldoet aan de prudentiële minimumvereisten

10.3.1. Wat is het minimumbedrag van de prudentiële vereisten?

Het minimumbedrag van de prudentiële waarborgen is gelijk aan ten minste het hogere van de volgende twee bedragen:

 1. 25.000 euro;
 2. een kwart van de vaste kosten van het voorafgaande jaar.

In uw vergunningsaanvraag beschrijft u de ingevoerde prudentiële waarborgen, en bewijst u dat u aan die voorwaarde van de prudentiële waarborgen voldoet.

Hoe berekent u de vaste kosten?

 1. Bij de berekening van de vaste kosten houdt u rekening met de elementen vermeld in artikel 11, lid 8, van de Verordening.
 2. Indien een derde namens u vaste kosten heeft gemaakt die niet in voornoemde totale kosten zijn opgenomen, bepaalt u:
  • indien een uitsplitsing van de kosten van die derde beschikbaar is, het bedrag van de vaste kosten die deze derde namens u heeft gemaakt, en telt u dat op bij het hierboven bepaalde bedrag van de vaste kosten;
  • indien de uitsplitsing van de kosten van die derde niet beschikbaar is, het bedrag van de vaste kosten die deze derde namens u heeft gemaakt volgens de bedrijfsplannen, en telt u dat op bij het hierboven bepaalde bedrag van de vaste kosten.
 3. Als u ook aan crowdfunding gebaseerd op kredietverlening doet, omvatten de vaste kosten de kosten voor het beheer van de leningen voor een periode van drie maanden.
 4. De vaste kosten worden jaarlijks geëvalueerd.

Hoe berekent u de vaste kosten als u nog niet met uw activiteiten bent gestart, of nog geen twaalf maanden actief bent?

In beide gevallen gebruikt u toekomstgerichte bedrijfsramingen om uw vaste kosten te berekenen. Zodra reële kosten beschikbaar zijn, gebruikt u die.

10.3.2. Welke vormen nemen de prudentiële waarborgen aan?

De prudentiële waarborgen kunnen worden gevormd:

 1. via het eigen vermogen;
 2. via het onderschrijven van een verzekeringspolis of een soortgelijke waarborg;
 3. via een combinatie van het eigen vermogen en het onderschrijven van een verzekeringspolis of een soortgelijke waarborg.

Welke voorwaarden gelden voor het eigen vermogen?

Geviseerd wordt het eigen vermogen dat bestaat uit tier 1-kernkapitaalbestanddelen als bedoeld in de artikelen 26 tot en met 30 van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, na aftrek van de tier 1-kernkapitaalbestanddelen op grond van artikel 36 van voornoemde Verordening, zonder toepassing van de vrijstellingsdrempels op grond van de artikelen 46 en 48 van die Verordening.

Welke voorwaarden gelden voor de verzekeringspolis?

De verzekeringspolis voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. de verzekering is gesloten bij een vergunninghoudende verzekeringsonderneming;
 2. die verzekeringsonderneming is een derde entiteit;
 3. de verzekering biedt een dekking in alle gebieden van de Europese Unie waar de crowdfundingaanbiedingen actief op de markt worden gebracht;
 4. de verzekering heeft een looptijd van tenminste 1 jaar;
 5. de termijn voor de opzegging ervan is tenminste 90 dagen;
 6. de verzekering biedt dekking tegen, maar is niet beperkt tot het risico van:
  1. verlies van documenten,
  2. verkeerde voorstellingen of misleidende verklaringen,
  3. handelingen, fouten of nalatigheden die resulteren in een schending van de wettelijke of bestuursrechtelijke verplichtingen, de plicht jegens cliënten om met de nodige bekwaamheid en zorgvuldigheid te werk te gaan, de geheimhoudingsplicht,
  4. het nalaten om passende procedures vast te stellen, in te voeren en in stand te houden ter voorkoming van belangenconflicten,
  5. verliezen die voortvloeien uit een verstoring van de bedrijfsactiviteiten, systeemstoringen of het procesbeheer,
  6. indien van toepassing op het bedrijfsmodel, grove nalatigheid bij de waardering van activa of bij de bepaling van kredietprijzen en kredietscores.

10.3.3. Welke procedures gelden voor de planning en de follow-up van de prudentiële waarborgen?

Uw bestuursorgaan evalueert de ingevoerde prudentiële waarborgen ten minste eenmaal om de twee jaar, rekening houdend met de aard, omvang en complexiteit van de verleende crowdfundingdiensten.

In het licht daarvan werkt u procedures uit voor de planning en de follow-up van de prudentiële waarborgen.

10.3.4. Welke crowdfundingdienstverleners zijn vrijgesteld van de verplichting om prudentiële waarborgen te verstrekken?

Crowdfundingdienstverleners die één van de volgende vergunningen hebben:

 1. De kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen;
 2. De instellingen voor elektronisch geld;
 3. De betalingsinstellingen.