search_api_autocomplete

13. Uw vergunningsaanvraag moet de volgende informatie bevatten om aan te tonen dat u over een organisatie en procedures beschikt om te voldoen aan uw wettelijke en reglementaire verplichtingen

U moet beschikken over een organisatie die u in staat stelt te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen die voor u voortvloeien uit Verordening (EU) 2020/1503 en uit de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, als gewijzigd bij de wet van 23/02/2022.

Uw bestuursorgaan moet toereikende beleidsregels en procedures vaststellen om een doeltreffende en voorzichtige bestuur te garanderen. Daarbij zorgt het bestuursorgaan voor de scheiding van verantwoordelijkheden, de bedrijfscontinuïteit en het voorkomen van belangenconflicten, en dat op een wijze die de integriteit van de markt en de belangen van zijn cliënten bevordert. Het bestuursorgaan ziet ook toe op de uitvoering van die beleidsregels en procedures.

 • 13.1. Werkprogramma

  Stel een werkprogramma op met een beschrijving van de soorten crowdfundingdiensten die u voornemens bent te verlenen en het crowdfundingplatform dat u voornemens bent te exploiteren. Geef daarbij aan waar en hoe u crowdfunding gaat aanbieden.

  Aan de hand van de informatie die u vermeldt in uw vergunningsaanvraag, moet de FSMA zich een volledig en nauwkeurig beeld kunnen vormen van uw werkprogramma.

 • 13.2. Governanceregelingen en internecontrolemechanismen

  Zowel voor een goed risicobeheer als om belangenconflicten te vermijden, is het van essentieel belang dat u over een doeltreffend governancesysteem beschikt. Werk dus governanceregelingen en interne controlemechanismen uit die een doeltreffend en voorzichtig bestuur waarborgen.

  Beschrijf deze regelingen en mechanismen in uw vergunningsaanvraag.

 • 13.3. Procedures voor risicobeheer

  Neem de volgende stappen voor een goed risicobeheer:

  1. identificeer de risico’s waaraan u bent blootgesteld;
  2. beschrijf wat de impact zou zijn op uw vennootschap mocht een welbepaald risico zich daadwerkelijk voordoen terwijl u geen enkele risicobeperkende maatregel zou hebben genomen (het inherente risico);
  3. vermeld of u risicobeperkende maatregelen hebt genomen om het inherente risico in te perken, en zo ja, welke;
  4. maak een inschatting van het risico nadat u risicobeperkende maatregelen hebt genomen (het restrisico).

  Stel binnen uw vennootschap voor elke maatregel een persoon aan die verantwoordelijk is voor de toepassing ervan.

  Stel een procedure voor risicobeheer op met ten minste de volgende informatie:

  1. een beschrijving van de wijze waarop de voormelde analyse wordt uitgevoerd;
  2. een beschrijving van de aard, de reikwijdte en de frequentie van de controles van de geïdentificeerde risico’s, gedocumenteerd door de personen die er verantwoordelijk voor zijn.

  Als u de prijs van een crowdfundingaanbod bepaalt, moet u ook beschikken over een kader voor het beheer van de specifieke risico’s dat gericht is op de naleving van de reglementaire vereisten van artikel 4, lid 4, a) tot e) van de Europese Verordening over crowdfunding.

  Als u individueel portefeuillebeheer van leningen aanbiedt, moet u in uw procedure voor risicobeheer ook de methodologie beschrijven die gehanteerd wordt om het kredietrisico te beoordelen:

  1. van de crowdfundingprojecten die geselecteerd zijn voor de portefeuille van de belegger;
  2. op het niveau van de portefeuille van de belegger;
  3. dat de projecteigenaren vertegenwoordigen die geselecteerd zijn voor de portefeuille van de belegger, door in te schatten of de projecteigenaren de verplichtingen zullen nakomen die voor hun voortvloeien uit de lening.

  Als u operationele taken uitbesteedt aan een of meer derden, moet u ook de specifieke risico’s beschrijven die verbonden zijn aan deze uitbesteding, alsook de procedures, systemen en controles die zijn opgezet om die risico’s te beheren.

  Beschrijf die procedures in uw vergunningsdossier.

 • 13.4. Boekhoudprocedures

  Stel boekhoudprocedures op waarin u beschrijft op welke wijze u financiële informatie registreert en rapporteert. Geef in die procedures onder meer aan wie verantwoordelijk is voor de boekhouding, welke boekhoudsoftware u gebruikt en of het u voeren van de boekhouding al dan niet hebt uitbesteed.

  Beschrijf die procedures in uw vergunningsdossier.

 • 13.5. Controle en beveiliging van de gegevensverwerkingssystemen

  Voer systemen in, ken middelen toe en werk procedures uit voor de controle en beveiliging van de gegevensverwerkingssystemen.

  Aan de hand van de informatie die u vermeldt in uw vergunningsaanvraag, moet de FSMA zich een volledig en nauwkeurig beeld kunnen vormen van deze systemen, middelen en procedures.

 • 13.6. Beheer van de operationele risico’s

  Om de cliënten te beschermen tegen de operationele risico’s moet u die kunnen identificeren en beschrijven, en moet u procedures, systemen en controles kunnen invoeren om ze te beheren.

  Die operationele risico’s omvatten, en dit is geen exhaustieve opsomming, de risico’s verbonden aan de informatica-infrastructuur en -procedures, de risico’s gekoppeld aan het vaststellen van het crowdfundingaanbod en de risico’s van uitbesteding van operationele taken.

  Aan de hand van de informatie die u vermeldt in uw vergunningsaanvraag, moet de FSMA zich een volledig en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de stappen die u hebt genomen om de operationele risico’s te beheren.

 • 13.7. Continuïteitsplan

  Het bedrijfscontinuïteitsplan moet ervoor zorgen dat de kritieke diensten - ook al zijn ze uitbesteed - blijven worden verleend, mocht u of de derde aan wie u ze hebt uitbesteed, uitvallen. Kritieke diensten zijn operationele en commerciële diensten die, als ze niet naar behoren worden verricht, ertoe kunnen leiden dat uw vennootschap haar vergunningsvoorwaarden en -verplichtingen of de andere verplichtingen die de Europese Verordening haar oplegt niet langer voortdurend naleeft, of dat er nadelige gevolgen zijn voor haar financiële resultaten of voor de soliditeit of continuïteit van haar crowdfundingdiensten en -activiteiten, meer bepaald ten aanzien van de cliënten.

  Stel een gedetailleerd bedrijfscontinuïteitsplan op waarin de risico’s aan bod komen van het uitvallen van uw vennootschap (met uitvallen worden de procedures voor faillissement en gerechtelijke reorganisatie bedoeld, maar ook een ernstige onderbreking van de activiteiten, m.a.w. het niet naar behoren uitvoeren van de kritieke diensten).

  Voor de minimuminhoud van het bedrijfscontinuïteitsplan, verwijzen wij naar de betrokken technische reguleringsnorm (RTS): ‘Annexe IV - Draft RTS pursuant to Article 12(16) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the measures and procedures for crowdfunding service providers’ business continuity plan’.

  Beschrijf uw bedrijfscontinuïteitsplan in uw vergunningsdossier.

 • 13.8. Voorkomen van belangenconflicten

  Beschrijf in uw vergunningsdossier de interne regels die zijn ingevoerd om te voorkomen dat de personen als bedoeld in artikel 8, lid 2, eerste alinea van de Europese Verordening, projecteigenaar zouden worden van de crowdfundingdiensten die u aanbiedt.

  Meer informatie hieromtrent vindt u in de betrokken RTS: ‘Annexe III - Draft RTS pursuant to Article 8(7) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying conflicts of interest requirements for European crowdfunding service providers’.

  Raadpleeg ook de FAQ ‘Hoe moet u omgaan met belangenconflicten?

 • 13.9. Uitbesteding

  U kan operationele taken uitbesteden aan derden. Zie er evenwel op toe dat de uitbesteding niet leidt tot een aantasting van de kwaliteit van de interne controle of van het vermogen van de FSMA om toezicht te houden op de naleving, door uw vennootschap, van de geldende crowdfundingreglementering.

  U blijft volledig verantwoordelijk voor de naleving van de reglementering voor de uitbestede activiteiten.

  Beschrijf in uw vergunningsdossier de uitbestedingsregelingen die u hebt getroffen of voornemens bent te treffen, en vermeld daarbij meer bepaald welke operationele taken u uitbesteedt en welke maatregelen u hebt genomen om bijkomende operationele risico’s te ondervangen en te zorgen voor interne controle op de uitbestede taken.

 • 13.10. Klachtenbehandelingsprocedure

  Werk doeltreffende en transparante procedures uit voor een snelle, correcte en consistente behandeling van klachten van cliënten.

  Voor de inhoud van die procedures verwijzen wij naar de FAQ ‘Wat moet u voorzien als klachtenbehandeling?’

  Beschrijf deze procedures in uw vergunningsdossier.

 • 13.11. Mededeling over uw intentie om betalingsdiensten te bieden

  Vermeld in uw vergunningsdossier uitdrukkelijk of u voornemens bent betalingsdiensten te verlenen en zo ja, of die diensten door uzelf of via een derde zullen worden verleend.

  Als u voornemens bent om zelf betalingsdiensten te verlenen, bezorg ons een bewijs van uw vergunning als betalingsdienstaanbieder.

  Doet u een beroep op een derde die vergund is krachtens het Belgische recht of het recht van de Europese Unie, bezorg de FSMA dan de informatie aan de hand waarvan zij zich ervan kan vergewissen dat deze derde wel degelijk een vergunde betalingsdienstaanbieder is.

  Als u niet voornemens bent om zelf betalingsdiensten te verlenen of om hiervoor een beroep te doen op een vergunde derde, moet u regelingen treffen om ervoor te zorgen dat projecteigenaren geen financiering of enige andere betaling aanvaarden voor de crowdfundingprojecten, tenzij via een vergunde betalingsdienstaanbieder. Vermeld die regelingen in uw vergunningsdossier.

 • 13.12. Procedures voor het blad met essentiële beleggingsinformatie

  Bij elk crowdfundingaanbod moeten crowdfundingdienstverleners potentiële beleggers het blad met essentiële beleggingsinformatie bezorgen. Dat blad is opgesteld door de projecteigenaar of de dienstverlener zelf (ingeval deze laatste individueel portefeuillebeheer van leningen verleent) zodat de beleggers met kennis van zaken een beleggingsbeslissing kunnen nemen. De informatie die dit blad moet bevatten, staat vermeld in de Europese Verordening.

  Het blad met essentiële beleggingsinformatie wordt niet op voorhand gecontroleerd of goedgekeurd door de FSMA. U hoeft het haar dus niet systematisch voor te leggen. Wel kan de FSMA eisen dat u haar dit blad voorlegt, ten minste zeven werkdagen voor het ter beschikking wordt gesteld van potentiële beleggers. De FSMA kan de inhoud van het blad controleren en administratieve maatregelen nemen of sancties opleggen als het niet blijkt te voldoen aan de wettelijke vereisten.

  Beschrijf in uw vergunningsdossier de procedures die u hebt ingevoerd om de volledigheid, juistheid en duidelijkheid te controleren van de informatie in het blad met essentiële beleggingsinformatie.

 • 13.13. Procedures voor de gedragsregels ter bescherming van niet-ervaren beleggers

  Werk procedures uit zodat de gedragsregels voor de bescherming van niet-ervaren beleggers worden nageleefd.

  Voor de inhoud van die procedures verwijzen wij naar de FAQ’s over de toelatingskennistest en de simulatie van het vermogen om verliezen op te vangen.

  Meer informatie hieromtrent vindt u eveneens in de betrokken RTS: ‘Annexe VII - Draft RTS pursuant to Article 21(8) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the entry knowledge test and the simulation of the ability to bear loss for prospective non-sophisticated investors’.

  Beschrijf deze procedures in uw vergunningsaanvraag.