search_api_autocomplete
Home

20. Waarop slaat het engagement van de distributeur om bij toetreding vrijwillig het marketingmateriaal aan de FSMA over te maken en hoe kan dit praktisch gebeuren?

Aan de distributeurs die tot het moratorium toetreden en die op grond van de reglementering niet verplicht zijn om het marketingmateriaal over gestructureerde producten aan de FSMA ter goedkeuring voor te leggen, wordt gevraagd deze documentatie voorafgaandelijk aan de commercialisering over te maken aan de FSMA ter controle van de naleving van het moratorium. De controle op deze producten gaat niet verder dan dit aspect. Dit engagement geldt voor:

  • het marketingmateriaal dat de distributeur gebruikt voor de commercialisering van gestructureerde beleggingsinstrumenten en gestructureerde ICB's (private plaatsingen bij retailbeleggers);
  • het marketingmateriaal dat de distributeur gebruikt voor de commercialisering van gestructureerde verzekeringscontracten;
  • het marketingmateriaal dat de distributeur gebruikt voor de commercialisering van gestructureerde deposito's.

Dit engagement geldt tevens voor de commercialisering onder de opt out, in welk geval de FSMA enkel zal nagaan of de formule zoals vermeld in punt II.2 van het moratorium is opgenomen in het marketingmateriaal en het inschrijvingsformulier.

De documentatie kan overgemaakt worden aan pro@fsma.be.

De toetsing gebeurt binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop de aan de FSMA overgemaakte informatie volledig is.

In geval van commercialisering van een product onder opt out, gebeurt de toetsing binnen een termijn van twee werkdagen volgend op de dag van de ontvangst van de documentatie.

Met het oog op de naleving van hun verbintenis zullen de distributeurs, mits zij onderstaande voorwaarden naleven, de FSMA maandelijks hun algehele documentatie kunnen bezorgen over de producten die onder de opt out worden gecommercialiseerd:

  • De distributeurs die voor deze procedure wensen te opteren, worden verzocht de FSMA hiervan per mail in kennis te stellen (pro@fsma.be) en haar de templates over te maken met de formule zoals vermeld in punt II.2 van het moratorium die zij hanteren.
  • De distributeurs worden verzocht om vóór de 15e van elke maand een mail sturen aan pro@fsma.be met alle documentatie over de producten die zij sinds de 15e van de vorige maand onder de opt out hebben gecommercialiseerd. Mochten zij geen enkel product gecommercialiseerd hebben onder de opt out, geven zij dit aan in deze mail.

Als een distributeur voor een product andere documentatie gebruikt dan vervat in de templates die hij heeft overgemaakt of als niet aan één van voornoemde voorwaarden is voldaan, zal de distributeur worden verzocht de FSMA die documentatie vooraf over te maken.