search_api_autocomplete
Home

6. Mag het in het document met essentiële beleggersinformatie van een ICB vermelde beleggingsbeleid als dusdanig worden overgenomen in een reclamestuk?

Krachtens artikel 12, § 1, 4°, a), van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, moet elke reclame een bondige aanduiding van de spaar- of beleggingsdoelstelling bevatten. Bij een ICB1 stemt die bondige aanduiding van de beleggingsdoelstelling doorgaans overeen met het beleggingsbeleid als vermeld in het document met essentiële beleggersinformatie van de ICB.

Toch moeten ook de volgende regels worden nageleefd:

  • Een ICB mag geen gebruik maken van de termen 'gewaarborgd kapitaal', 'beschermd kapitaal' of 'kapitaalbescherming' of van een gelijkaardige term in een bericht, reclame of ander stuk dat betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming, dan wel een dergelijk aanbod aankondigt of aanbeveelt, tenzij is voldaan aan de voorwaarden van artikel 138 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, of van artikel 92 van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen2.
  • De in de reclame vervatte informatie mag niet onjuist of misleidend zijn3. Punt 3.3.3. van circulaire FSMA_2015_16 van 27 oktober 2015 over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, dat de draagwijdte verduidelijkt van het beginsel dat informatie in reclame niet misleidend mag zijn, vermeldt in dat verband dat de FSMA aanraadt om in de reclame geen subjectieve beoordelingen op te nemen die niet worden geschraagd door een onafhankelijke externe bron, en die er rechtstreeks of onrechtstreeks toe strekken een positief gevoel te creëren over het specifieke gecommercialiseerde product.
  • De in de reclame vervatte informatie moet dusdanig worden voorgesteld dat zij begrijpelijk is voor een niet-professionele cliënt4.

Gelet op de artikelen 78 tot 80 van Richtlijn 2009/65/EG5 en op artikel 11, 5°, van voornoemd koninklijk besluit van 25 april 2014, is de FSMA echter van oordeel dat het in het document met essentiële beleggersinformatie van een ICB vermelde beleggingsbeleid integraal (zonder aanpassingen, toevoegingen of weglatingen) mag worden overgenomen in een reclamestuk zonder dat het moet worden aangepast en zonder dat de gebruikte termen nader moeten worden beschreven (zie voornoemde regels), op voorwaarde dat in dat reclamestuk wordt verduidelijkt dat het om het in het document met essentiële beleggersinformatie vermelde beleggingsbeleid gaat, en dat, in voorkomend geval, duidelijk wordt vermeld dat het kapitaal en/of het rendement niet word(t)(en) gewaarborgd of beschermd. Wat voorafgaat, geldt echter uitsluitend voor de strikte vermelding van het in het document met essentiële beleggersinformatie vermelde beleggingsbeleid. Voornoemde regels blijven dus gelden voor alle andere informatie die in het reclamestuk wordt vermeld.


1 In deze FAQ worden met de term ICB’s de instellingen voor collectieve belegging bedoeld die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming of, in voorkomend geval, hun compartimenten en aandelenklassen.
2 Zie de artikelen 138 en 219, § 4, van voornoemd koninklijk besluit van 12 november 2012 en de artikelen 92 en 163, § 1, van voornoemd koninklijk besluit van 25 februari 2017.
3 Zie art. 11, 1°, van voornoemd koninklijk besluit van 25 april 2014.
4 Zie art. 11, 6°, van voornoemd koninklijk besluit van 25 april 2014.
5 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s).