search_api_autocomplete
Home

8. Wat zijn de aandachtspunten in verband met de communicatie over de verrichting?

De belangrijkste informatiebron voor de aandeelhouders van de betrokken genoteerde vennootschap(pen) in het kader van een inbreng in natura, fusie, splitsing of gelijkgestelde verrichting zijn de verslagen die de wet oplegt.

Deze verslagen moeten ten minste dertig dagen vóór de algemene vergadering ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders en van het publiek (zie FAQ 3). Indien de betrokken vennootschappen of hun bestuurders ook via andere communicatiekanalen (persberichten, interviews,…) over de verrichting willen communiceren, moeten zij erop toezien dat de op deze wijze verspreide informatie getrouw, nauwkeurig en oprecht is en niet misleidend over (bepaalde aspecten van) de voorgestelde verrichting.

De FSMA verwacht dat zij hiertoe onder andere volgende richtlijnen zullen hanteren:

  • duidelijk vermelden dat de voorgestelde verrichting nog moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders in een algemene vergadering met specifieke voorwaarden op het gebied van aanwezigheid en meerderheid;
  • niet de indruk wekken dat de verrichting en/of de ter beschikking gestelde informatie op voorhand door de FSMA werd goedgekeurd;
  • ervoor zorgen dat de inhoud van de informatie consistent is met de informatie die in de ter beschikking gestelde verslagen wordt gegeven; en
  • voor meer informatie over de verrichting steeds verwijzen naar de ter beschikking gestelde verslagen.