search_api_autocomplete

9. Wat is de bevoegdheid van de FSMA?

De FSMA spreekt zich niet uit over de opportuniteit en/of de modaliteiten van de voorgestelde verrichting. De beslissing over de goedkeuring van de verrichting komt volledig toe aan de aandeelhouders van de genoteerde vennootschap. Wel streeft de FSMA ernaar dat de aandeelhouders die over de verrichting moeten beslissen over zo juist en zo volledig mogelijke informatie beschikken. Het is in het licht van die doelstelling dat de aanbevelingen in deze FAQ gelezen moeten worden.

De genoteerde vennootschappen zijn niet verplicht om de verrichting of de verslagen die in het kader van een dergelijke verrichting worden opgesteld, op voorhand te laten goedkeuren door de FSMA.

Wel kan de FSMA na openbaarmaking van de wettelijke verslagen een waarschuwing publiceren als zij van oordeel is dat de informatie die door de genoteerde vennootschap wordt verspreid ontoereikend of misleidend is of dat de gelijke behandeling van de houders van effecten in het gedrang komt.

Om dergelijke a posteriori tussenkomst te vermijden, raadt de FSMA de genoteerde vennootschappen aan om haar ruim op voorhand op de hoogte te brengen van geplande verrichtingen die belangenconflicten kunnen doen ontstaan in hoofde van de personen die de verrichting initiëren.