search_api_autocomplete

9. Wat houdt de vereenvoudigde vergunningsprocedure in?

U bent een crowdfundingplatform waarvoor de overgangsregeling geldt, en u wil uw vergunningsaanvraag conform de Europese Verordening indienen. U vult dan het vergunningsaanvraagformulier in en legt de bijbehorende documenten over (zie FAQ 14). Is de informatie in uw huidige vergunningsdossier nog steeds up-to-date, dan hoeft u de volgende documenten niet over te leggen:

  1. het bewijs dat de verantwoordelijke voor de aanvraag bevoegd is om de aanvraag in te dienen;
  2. de statuten van uw vennootschap;
  3. de volgende documenten voor de personen die met het bestuur zijn belast: uittreksel uit het strafregister, vragenlijst, curriculum vitae.
  4. de volgende documenten voor de aandeelhouders die 20% of meer van het kapitaal of van de stemrechten bezitten: uittreksel uit het strafregister, vragenlijst.

Punten (ii) en (iv) gelden enkel voor de met het bestuur belaste personen en de aandeelhouders die in het huidige vergunningsdossier zijn vermeld, en dus eerder door de FSMA al aan een onderzoek zijn onderworpen.

In het kader van uw vergunningsaanvraag bezorgt u de FSMA alle andere in de RTS over de vergunningsaanvraag vermelde informatie en documenten waarvan sprake is in Bijlage V getiteld “Draft RTS pursuant to Article 12(16) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) No 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying requirements and arrangements for the application for authorisation as a crowdfunding service provider”. Ook als bepaalde informatie of documenten identiek lijken, houdt u het best rekening met de precieze specificaties die de Europese Verordening en de gedelegeerde handeling over de indiening van de vergunningsaanvraag bevatten over de draagwijdte en de inhoud van die documenten.

Bijkomende documenten:

  1. Een gedateerde en ondertekende verklaring op erewoord van de persoon die instaat voor de vergunningsaanvraag, waaruit blijkt dat de aandeelhouderstructuur en het organogram van de crowdfundingdienstverlener niet zijn veranderd ten opzichte van wat eerder in het vergunningsdossier is meegedeeld op basis van de oude Belgische wet.
  2. Verder bezorgt iedere persoon die met het bestuur van uw vennootschap is belast, alsook iedere aandeelhouder de FSMA een gedateerde en ondertekende verklaring op erewoord, waaruit blijkt dat alle informatie in de vergunningsaanvraag die op basis van de oude wet van 18 december 2016 is meegedeeld, nog steeds up-to-date is. Verder verduidelijkt die verklaring dat deze persoon thans niet het onderwerp is – en dat ook in het verleden niet is geweest – van een enkele gerechtelijke actie, vervolging, veroordeling, ..., waarmee rekening zou moeten worden gehouden bij het onderzoek van zijn betrouwbaarheid op basis van de Europese Verordening.