Professionelen

B.10. Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij geen beleggingsadvies geeft?

Een crowdfundingdienstverlener die geen beleggingsadvies verleent, moet potentiële beleggers vragen naar de informatie die hij nodig heeft om na te gaan of de gecommercialiseerde beleggingsinstrumenten passend zijn voor hen. Daarbij wordt gepeild naar de kennis en ervaring van elke belegger. De dienstverlener vraagt hem met name de volgende informatie:

  • het type diensten, verrichtingen en beleggingsinstrumenten waarmee hij vertrouwd is. De dienstverlener mag zijn vragen beperken tot de instrumenten die hij zelf daadwerkelijk aanbiedt;
  • de aard (aankoop, verkoop, ruil, enz.), het volume en de frequentie van de verrichtingen in die beleggingsinstrumenten die hij gedurende een welbepaalde periode heeft uitgevoerd;
  • het niveau van de opleiding die hij genoten heeft en zijn beroep of, als dit relevant is, zijn vorige beroep.

De dienstverlener moet die informatie gebruiken om de passendheidstest af te nemen alvorens alternatieve-financieringsdiensten te verlenen aan een cliënt.

Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:

(a) de dienstverlener geeft een aanbeveling

Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.

(b) de aanbeveling is gepersonaliseerd

Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.

(c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen

Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.

(d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten

Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.

    Crowdfundingdienstverleners hebben twee soorten cliënten:

    • beleggers, en
    • ondernemers-emittenten.