Professionelen

B.11. Specifieke informatie financieringsvehikel

Het beroep op een financieringsvehikel bemoeilijkt onder meer het opvolgen van de belegging tijdens haar looptijd. De wet legt dan ook de verplichting op om de belegger de volgende informatie te verstrekken tijdens de looptijd van de belegging:

 • een jaarlijks overzicht van de kosten voor het gebruik van het financieringsvehikel;
 • de financiële informatie over de ondernemer-emittent die gefinancierd wordt. Deze financiële informatie moet identiek zijn aan de informatie die de belegger krijgt van de andere aandeelhouders van de ondernemer-emittent.

Deze informatie komt boven op de algemene informatie die elke crowdfundingdienstverlener moet meedelen aan de beleggers.

Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.

Een financieringsvehikel is dus

 • een uitgever van beleggingsinstrumenten;
 • die geen instelling voor collectieve belegging is;
 • die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
 • die gefinancierd wordt door beleggers.

Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.

In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

 • commerciële activiteit;
 • artisanale activiteit;
 • liberale activiteit; 
 • vastgoedactiviteit;
 • industriële activiteit.