Professionelen

D.3. Hoe verloopt het onderzoek van een ontwerp van prospectus door de FSMA?

De FSMA heeft in een circulaire de procedure beschreven voor het indienen van een ontwerpprospectus, alsook de wijze waarop zij dat ontwerpprospectus vervolgens behandelt.

Zodra een ontwerpprospectus volgens de regels is ingediend, beschikt de FSMA over 10 werkdagen om het te onderzoeken en haar eventuele opmerkingen mee te delen aan de emittent. Telkens als de emittent haar een nieuwe versie van het prospectus voorlegt, begint er voor de FSMA een nieuwe termijn van 10 werkdagen te lopen.

Die termijn wordt verlengd tot 20 werkdagen als de emittent nog nooit – of althans niet gedurende de laatste 10 jaar – een prospectus heeft ingediend bij de FSMA.

Aangezien de FSMA voor haar onderzoek is aangewezen op de documenten die haar worden overgemaakt, wordt de totale looptijd van het onderzoeksproces en dus van de eventuele goedkeuring van het prospectus, mee bepaald door de kwaliteit van de voorgelegde documenten. Het is dan ook onmogelijk voor de FSMA om een termijn te waarborgen waarbinnen dit proces kan worden afgerond.

Tot slot, als de FSMA bij het analyseren van de eerste versie van het prospectus vaststelt dat het qua inhoud of vorm kwalitatief duidelijk ontoereikend is, kan zij haar onderzoek opschorten en het prospectus als dusdanig terugbezorgen aan de emittent met het verzoek om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen alvorens het opnieuw in te dienen.