search_api_autocomplete
Home

Een belegger weigert gevraagde informatie te verstrekken aan een crowdfundingdienstverlener. Mag die belegger toch beleggen via het platform?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waar een crowdfundingdienstverlener Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
(a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
(b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
(c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
(d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


wenst te verstrekken en de situatie waar een Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
zelf de beslissing neemt om te beleggen.

Een dienstverlener mag uitsluitend advies verlenen als hij de vereiste informatie heeft kunnen inwinnen om een geschiktheidstest af te nemen. Beschikt hij niet over die informatie, dan mag hij geen advies verlenen.

Als de cliënt zelf het initiatief neemt om te beleggen in een project en weigert om de dienstverlener de informatie te verschaffen die deze nodig heeft om een passendheidstest uit te voeren, moet de dienstverlener deze potentiële Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. waarschuwen dat hij niet kan uitmaken of de voorgenomen belegging passend is voor hem. De dienstverlener mag hiervoor een standaardwaarschuwing gebruiken.